Till innehåll på sidan

Trafikverkets förslag till ny vägklassificering

Skriftlig fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-04-25
Överlämnad
2018-04-25
Anmäld
2018-04-26
Svarsdatum
2018-05-02
Sista svarsdatum
2018-05-02
Besvarad
2018-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket föreslår att en ny klassificering, vägtyp 6 "lågtrafikerade vägar”, införs. Dessa vägar skulle endast hållas ”framkomliga”, i jämförelse med vägtyp 5, som innebär en vägstandard där färd i skyltad hastighet med acceptabel komfort tillåts.

Jämtlands län är unikt på det sättet att vi bor överallt i hela länet, och många av våra vägar skulle kunna få ny klassificering enligt förslaget. I Jämtlands län befarar många att förslaget skulle resultera i att de vägar som skulle klassificeras som vägtyp 6 inte kommer att underhållas alls. På sikt riskerar de således att bli okörbara, särskilt under höst och vår, vilket hårt skulle drabba bland annat transportsektorn, skolskjutsar och arbetspendling, och därmed hela regionen.

I förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 aviserade Trafikverket att resurserna för vägunderhåll är otillräckliga, vilket naturligtvis också skapar oro i Jämtlands län.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Hur ser statsrådet på förslaget till ny klassificering, vägtyp 6, och hur ser statsrådet på resurserna till landsbygdens vägar i stort och till Jämtland i synnerhet?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1224 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)N2018/02699/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1224 av Anna-Caren Sätherberg (S)
Trafikverkets förslag till ny vägklassificering

Anna-Caren Sätherberg har frågat mig hur jag ser på Trafikverkets förslag till ny klassificering, vägtyp 6, och hur jag ser på resurserna till landsbygdens vägar i stort och till Jämtland i synnerhet.

Behovet av att underhålla den statliga transportinfrastrukturen är stort. Regeringen har därför i den kommande nationella planen för perioden 2018–2029 ökat anslaget till underhåll med cirka 50 miljarder kronor. Vägunderhållet ökar med 7 procent och järnvägsunderhåll med 47 procent jämfört med nuvarande plan. Ökningarna grundas på en behovsanalys inom väg- respektive järnvägssystemen. Det är kraftiga ambitionshöjningar i förhållande till den nuvarande nationella planen.

Regeringens mål är att hela det statliga vägnätet ska hålla en hög standard och en god framkomlighet. Regeringen har hörsammat Trafikverkets varningar om att delar av det lågtrafikerade vägnätet på sikt kan riskera att få ett sämre tillstånd. Regeringen har därför genomfört satsningar på vägunderhåll i landsbygd med 400 miljoner kronor under perioden 2016–2019. I budgetpropositionen för 2018 har regeringen utökat och förlängt satsningen med ytterligare 300 miljoner kronor under perioden 2018–2020.

Trafikverket har delat in det statliga vägnätet i vägtyper vilka baseras på vägens funktion i transportsystemet. Det finns för närvarande fem olika vägtyper. I arbetet med förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 använder Trafikverket en indelning i sex vägtyper. Syftet med att identifiera en ny vägtyp är att peka ut och prioritera de allra viktigaste vägarna på landsbygderna som tidigare ingick i vägtypen övriga vägar. Den nya vägtypen består av ett begränsat vägnät med särskild betydelse för att bidra till god tillgänglighet för medborgarna och för näringslivets möjligheter att utvecklas på landsbygderna. Exempelvis handlar det om delar av landet med få alternativa vägar som binder samman orter med viktig samhällsservice och näringslivet på landsbygder.

Min bedömning är att Trafikverkets förslag till ny vägtyp kommer medföra att viktiga vägar i landsbygder kommer att få en högre prioritering vad gäller planering av åtgärder. Det kommer dock inte ske på bekostnad av att de övriga vägarna får ett sämre underhåll. Det är viktigt att vi har väl fungerande vägar i hela landet och jag kommer fortsatt att följa frågan.

Stockholm den 1 maj 2018

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.