Trafikleders dragning över åkermark

Skriftlig fråga 2016/17:1586 av Magnus Oscarsson (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-06-13
Överlämnad
2017-06-14
Anmäld
2017-06-15
Svarsdatum
2017-06-21
Sista svarsdatum
2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse eller asfaltering innebär att bördig åkermark försvinner och inte kan återskapas. Trafikleder som ringlar fram över jordbruksbygderna tar en del av vår potential för livsmedelsproduktion.

I miljöbalken 3 kap. 4 § föreskrivs att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

I april 2017 presenterade Jordbruksverket en rapport som visade att exploateringen av jordbruksmark fortsätter som tidigare. 

Trafikverket planerar att leda om E22 genom Blekinge på en sträcka av ca 15 km, varav 8 km på den bästa åkermarken i hela regionen (klass 10-åker som aldrig behöver bevattnas). Uppemot 100 hektar åkermark berörs. I detta aktuella fall finns alternativet att i stället bygga vägen över skogsmark och lågproducerande mark, vilket skulle innebära en förlängning med cirka 0,5 km, samtidigt som en trafikplats skulle kunna sparas in. Ändå tycks inte Trafikverket anse att en alternativ sträckning skulle innebära att behovet av en vägomläggning tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt i miljöbalkens mening. Det är då befogat att fråga sig när – om någonsin – bestämmelsen i MB 3 kap. 4 § ska tillämpas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vad tänker miljöministern göra för att infrastrukturprojekt, exempelvis vägar och järnvägar, i högre grad ska ta hänsyn till åkermark och vattenskyddsområden?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1586 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04171/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1586 av Magnus Oscarsson (KD) Trafikleders dragning över åkermark

Magnus Oscarsson har frågat miljöministern vad hon tänker göra för att infrastrukturprojekt, exempelvis vägar och järnvägar, i högre grad ska ta hänsyn till åkermark och vattenskyddsområden. Ansvaret i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågan är ställd mot bakgrund av pågående projektering för E22 genom Blekinge och regeln om brukningsvärd jordbruksmark i miljöbalkens hushållningskapitel.

Om planeringen av utbyggnaden i fråga resulterar i en fastställd vägplan, som kan överklagas till regeringen, kan jag naturligtvis inte föregripa en sådan eventuell prövning från regeringens sida. Men generellt sett innebär infrastrukturprojekt nästan alltid att svåra avvägningar måste göras mellan olika intressen, både enskilda och allmänna. Jordbruk och vattenskydd är två av många olika allmänna intressen som kan vara berörda av en utbyggnad av väg eller järnväg. Det framgår tydligt att miljöbalkens hänsyns- respektive hushållningskapitel ska tillämpas vid prövning av ärenden enligt både väglagen och lagen om byggande av järnväg.

Stockholm den 21 juni 2017

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.