Till innehåll på sidan

Tjänstemannaansvar

Skriftlig fråga 2019/20:6 av Ida Drougge (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-09-12
Överlämnad
2019-09-13
Anmäld
2019-09-17
Svarsdatum
2019-09-25
Sista svarsdatum
2019-09-25
Besvarad
2019-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 18 april 2018 uppmanade en enig riksdag regeringen att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel (betänkande 2017/18:KU37).

Riksdagen anser att ett utvidgat och tydligare straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Betydelsen av objektivitet och likabehandling skulle även den inskärpas ytterligare. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Ett lagförslag likt det här kräver givetvis en noggrann analys av både rättsläget i dag och vilka lagändringar som kan och bör genomföras för att utvidga det straffbara området för tjänstefel. Riksdagen uttryckte också att frågan om det är lämpligt att upprätthålla kopplingen till myndighetsutövning mot enskild är viktigast att analysera.

När den här frågan skrivs har det dock gått 511 dagar sedan riksdagen fattade sitt beslut. Även exkluderat de 131 dagar då Sverige styrdes av en övergångsregering har mer än ett år passerat. 380 dagar har det, för att vara exakt, gått sedan regeringen uppmanades att agera. 

Under den här tiden har varken statsrådet eller regeringen som sådan återkommit med hur arbetet går, eller ens med hur man tänker lägga upp arbetet. Trots ett flertal frågor från riksdagsledamöter om vad som sker samt när regeringen ämnar återkomma ges ingen mer information än att ”ärendet bereds på Regeringskansliet”.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad har ministern gjort och åstadkommit med anledning av riksdagens tillkännagivande om tjänstemannaansvar under ovannämnda 380 dagar?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:6 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2019/20:6 av Ida Drougge (M) Tjänstemannaansvar

Ida Drougge har frågat mig vad jag har gjort och åstadkommit med anledning av riksdagens tillkännagivande om tjänstemannaansvar.

Som uppmärksammas i frågan har jag mottagit och besvarat flera riksdagsfrågor rörande detta ämne, bl.a. den 30 januari 2019, den 22 maj 2019 och den 29 maj 2019. Som jag i dessa svar informerade om är frågor som rör den offentliga förvaltningen viktiga för regeringen. Allmänheten har ett berättigat krav på att statlig och kommunal verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Jag redogjorde även för de åtgärder som har vidtagits av regeringen, såsom en ny förvaltningslag och beslut om uppdrag till såväl Statskontoret som Tillitsdelegationen.

Som regeringen har redovisat till riksdagen och som jag meddelat i mina tidigare svar bereds frågan fortfarande i Regeringskansliet. Mitt besked om att jag avser att återkomma till riksdagen gäller alltjämt oförändrat.

Stockholm den 25 september 2019

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.