tingsrätternas organisation

Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2003-07-29
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2003-08-18
Svar anmält
2003-09-16
Anmäld
2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 29 juli

Fråga 2002/03:1268

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation

Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt. De sammanslagningar som gjordes 1999@2001 har utvärderats av en enmansutredare (SOU 2003:5).

Utredaren rekommenderar att flerortsmodellen inte används i framtiden. I de fall det finns behov av verksamhet på mer än en ort förordar utredaren att man använder sig av tingsställe. Skulle det i något fall anses att det inte är tillräckligt med ett tingsställe anser utredaren att man ska överväga att inte göra någon sammanslagning alls framför att tillämpa flerortsmodellen.

Då det gäller de tingsrätter som i dag har flerortsmodell finns olika möjligheter: att behålla flerortsmodellen, införa tingsställe, återgå till mer än en tingsrätt eller att slå ihop tingsrätterna fullt ut.

Vid de fyra tingsrätter där man i dag har så kallad flerortsmodell gjorde man, då dessa bildades, bedömningen att det behövdes permanent verksamhet på mer än en ort.

Är justitieministern beredd att i det fortsatta reformarbetet föreslå att man återgår till mer än en självständig tingsrätt vid de tingsrätter där man i dag har så kallad flerortsmodell?

Svar på skriftlig fråga 2002/03:1268 besvarad av

den 18 augusti

Svar på fråga 2002/03:1268 om tingsrätternas organisation

Justitieminister Thomas Bodström

Mot bakgrund av att utredningen om utvärdering av vissa förändringar i tingsrättsorganisationen ansett att den så kallade flerortsmodellen inte bör användas (SOU 2003:5, s. 97 f.) har Jeppe Johnsson frågat mig om jag i det fortsatta reformarbetet är beredd att föreslå att man återgår till mer än en självständig tingsrätt vid de tingsrätter som är organiserade enligt flerortsmodellen.

I anledning av den kritik som nämnda utredning riktar mot flerortsmodellen uttalade regeringen i skrivelsen Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen (skr. 2002/03:126) att denna modell i framtiden endast bör användas om det är särskilt påkallat av omständigheterna i det enskilda fallet eller det föreligger regionalpolitiska, arbetsmarknadspolitiska eller andra liknande skäl.

Det finns för närvarande sex tingsrätter som har mer än en kansliort: Västmanlands, Linköpings, Blekinge, Helsingborgs, Lunds och Ångermanlands tingsrätter. Regeringen gjorde i nämnda skrivelse bedömningen att verksamheten vid dessa tingsrätter måste få prövas under ytterligare någon tid innan man tar ställning till om flerortsmodellen kan leva kvar.

Om flerortsmodellen bör avvecklas vid någon eller några av dessa tingsrätter får det bedömas från fall till fall vilken alternativ organisatorisk lösning som är den lämpligaste.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.