Till innehåll på sidan

Tillgänglig information om vårdpersonal som jobbar över gränserna i Norden

Skriftlig fråga 2022/23:390 av Dzenan Cisija (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-02-23
Överlämnad
2023-02-23
Anmäld
2023-02-24
Svarsdatum
2023-03-08
Sista svarsdatum
2023-03-08
Besvarad
2023-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

I dag finns i alla nordiska länder ett register över alla som har legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården. Registret tillhandahåller aktuella uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att föra en aktuell förteckning över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals behörighet. Det är en viktig fråga för att garantera patientsäkerheten. 

De nordiska länderna ligger nära varandra geografiskt och i arbetssätt, och det är därför vanligt att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar i ett annat nordiskt land. I Arjeplogsavtalet (Överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer, upprättad den 14 juni 1993 och undertecknad av alla nordiska länder) har man kommit överens om att ömsesidigt informera varandra om alla beslut som begränsar, förbjuder eller återkallar en yrkesutövares auktorisation eller licens. 

Avtalet har kritiserats för att det inte har varit tillräckligt effektivt, och det reviderades därför i december 2018. Det är viktigt att avtalet fungerar och att information om vårdpersonal som jobbar över gränserna finns tillgänglig i hela Norden. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

På vilka sätt kommer statsrådet att säkerställa att vårdpersonal som har förlorat sin legitimation i något av våra grannländer inte utsätter svenska patienter för fara? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:390 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

S2023/ 00800 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:390 av Dzenan Cisija (S)
Tillgänglig information om vårdpersonal som jobbar över gränserna i Norden

Dzenan Cisija har frågat mig på vilka sätt jag kommer att säkerställa att vårdpersonal som har förlorat sin legitimation i något av våra grannländer inte utsätter svenska patienter för fara.

För mig som sjukvårdsminister är patientsäkerheten en grundbult och en förutsättning för god vård.

Enligt EU:s elektroniska varningsmekanism (IMI), som förvaltas av Europeiska kommissionen, ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna meddela varandra om yrkesutövare vars utövande av yrkesverksamhet har begränsats eller förbjudits. En IMI-underrättelse om behörighetsinskränkningar avseende hälso- och sjukvårdspersonal syftar till att uppmärksamma tillsynsmyndigheterna inom EU/EES på yrkesutövare som kan utgöra en patientsäkerhetsrisk.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är behörig myndighet för mottagande av IMI-underrättelser i fråga om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Om IVO genom en IMI-underrättelse får kännedom om hälso- och sjukvårdspersonal som kan utgöra en patientsäkerhetsrisk ska myndigheten vidta utredningsåtgärder. IVO har även befogenhet att anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för prövning av ingripande åtgärder, till exempel återkallelse av legitimation.


Slutligen vill jag framföra att det är arbetsgivarna som ansvarar för att anställa hälso- och sjukvårdspersonal som har rätt kompetens och behörighet.

Stockholm den 8 mars 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.