Syrgas på äldreboenden

Skriftlig fråga 2019/20:1419 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-05-26
Överlämnad
2020-05-27
Anmäld
2020-05-28
Svarsdatum
2020-06-03
Sista svarsdatum
2020-06-03
Besvarad
2020-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat (den 20 maj 2020) att inleda en granskning rörande huruvida personer på särskilda boenden för äldre får den vård och behandling som de behöver. Däribland tillgång till syrgas. Det är förstås bra att detta slutligen granskas. Men det är oacceptabelt att det inte sker förrän nu. En av dem som tidigt slog larm om vikten av individuella bedömningar och bristande tillgång till syrgasbehandling på särskilda boenden för äldre är allmänläkaren Jon Tallinger. Han uppmärksammade detta redan i mars och har även tillskrivit statsministern i frågan.

Anmärkningsvärt är att så sent som den 19 maj (Folkhälsomyndighetens pressträff), det vill säga dagen före IVO:s beslut, kommenterade en representant för Socialstyrelsen läget. Det framfördes då bland annat att det inte fanns någon brist på syrgas. Representanten berättade vidare att det för symtomlindring vid palliativ vård finns olika behandlingsmodeller som antingen kan innefatta syrgas eller inte, samt att båda behandlingsmetoderna fungerar. Dock att behandling med syrgas kräver utbildning och vana. Med tanke på vad som rapporterats om de olika behandlingsmetodernas effekt, och de skillnader de kan ha för patienter, är det viktigt att det snarast säkerställs att syrgas finns på landets äldreboenden samt att vårdande personal ges utbildning i att använda syrgas.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerställa att landets särskilda boenden för äldre har tillgång till syrgas samt att kunskap om användning av detsamma finns i varje vårdlag? 

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1419 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)S2020/04762/SOF

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1419 av Betty Malmberg (M)
Syrgas på äldreboenden

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att landets särskilda boenden för äldre har tillgång till syrgas samt att kunskap om användning av detsamma finns i varje vårdlag.

Hälso- och sjukvården i Sverige ska ges på lika villkor för hela befolkningen och som Betty Malmberg säger finns det ingen brist på syrgas. Äldre och yngre patienter ska t.ex. få syrgasbehandling eller intensivvård på samma villkor utifrån en läkares medicinska och medicin-etiska bedömning. På dessa punkter är hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och principerna för prioriteringar tydliga. Om bedömningen är att en viss behandling är lämplig för en person kan den antingen ges på ett äldreboende om personen bor där, eller så kan han eller hon istället behövas transporteras till en vårdinrättning där behandling ges. På vilka vårdinrättningar en viss behandling ska ges avgörs dock av professionen och vårdens huvudman.

Tillgång till läkare i särskilda boenden är ett regionalt ansvar men regeringen följer självfallet Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av äldre personers möjligheter att få medicinska bedömningar och vård i särskilda boenden.

Stockholm den 3 juni 2020

Lena Hallengren

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.