Sveriges bistånd till Palestina

Skriftlig fråga 2017/18:1157 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-04-06
Överlämnad
2018-04-09
Anmäld
2018-04-10
Svarsdatum
2018-04-18
Sista svarsdatum
2018-04-18
Besvarad
2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Det samlade biståndet till Palestina uppgår till över 800 miljoner kronor per år. Det svenska biståndet utgjorde 2017 därmed 6 procent av världssamfundets totala bistånd till Palestina. Strategin för Sveriges internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina 2015–2019 omfattar 1,5 miljarder kronor, med ett genomsnitt om 300 miljoner kronor per år. Under 2017 utbetalades ca 360 miljoner kronor.

Den övergripande utvecklingen i Palestina har dock gått bakåt; de humanitära behoven är fortsatt enorma och uppvigling till våld, indoktrinering och hatpropaganda har blivit vardagsmat i regionen. En rad aktörer och länder har också framfört kritik mot att biståndet till Palestina går till projekt och organisationer som inte lever upp till kraven på demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpande av korruption och vars verksamhet i stället motverkar målet för biståndet: ett demokratiskt, starkt och självständigt Palestina och en fredlig långsiktig lösning på konflikten med Israel.

Biståndet till den palestinska myndigheten behöver därför regelbundet följas upp, och för att Sverige på riktigt ska göra skillnad i konflikten mellan Israel och Palestina bör det palestinska biståndet tydligare granskas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

På vilket sätt arbetar statsrådet och regeringen för att bättre säkerställa att den palestinska myndigheten och andra aktörer i området uppfyller de krav på exempelvis demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpande av korruption som gäller för att få svenskt bistånd?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1157 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)Utrikesdepartementet

Statsrådet

Lövin

Till ri

ksdagen


Svar på fråga 2017/18:1157 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Sveriges bistånd till Palestina

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag arbetar för att bättre säkerställa att den palestinska myndigheten och andra aktörer i området uppfyller de krav på exempelvis demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpande av korruption som gäller för att få svenskt bistånd.

Jag har på senare tid besvarat ett antal liknande frågor om biståndet till Palestina. Jag vill därför inledningsvis hänvisa till svar på riksdagsfrågorna 2017/18:814, 2017/18:474 och 2017/18:385, samt till interpellationen 2017/18:421.

Sveriges bistånd till Palestina har ett överordnat syfte: att bidra till ett demokratiskt, självständigt, sammanhängande och livskraftigt Palestina, som existerar sida vid sida med Israel i fred och säkerhet. Det största utvecklingshindret i Palestina är den israeliska ockupationen, som pågått sedan 1967. Vidare är det palestinska självstyret i dag fortfarande begränsat till enskilda delar av Västbanken.

Arbetet för att stärka efterlevnaden av demokratiska principer, respekten för mänskliga rättigheter och bekämpandet av korruption är inte endast en fråga om kontroll av biståndets genomförande utan en väsentlig del av biståndets syfte i Palestina, vilket genomsyrar genomförandet av strategin för Sveriges internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina 2015-2019.

Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter och mot korruption har sedan många år utgjort en del av Sidas uppdrag, under nuvarande och tidigare regeringar. Det gäller biståndet i alla delar av världen. På de flesta håll där bistånd behövs finns också problem med korruption och bristande demokratisk utveckling. Biståndet behövs som bekant som mest där utmaningarna är störst. Sverige ställer i genomförandet av biståndet krav på god kontroll och respekt för mänskliga rättigheter, på åtgärder mot korruption, på arbete för jämställdhet och på fortsatt reformarbete, i Palestina liksom på andra håll. Generalkonsulatet i Jerusalem följer upp varje enskilt program. Sveriges stöd till den palestinska myndigheten går inte direkt till dess budget utan kanaliseras via internationella organisationer såsom Världsbanken och FN, i enlighet med dessa organisationers regelverk. Om oegentligheter i biståndet uppdagas reagerar Sverige och vidtar nödvändiga åtgärder. Om fel eller brister inte åtgärdas kan stödet avbrytas.

Som Jonas Jacobsson Gjörtler nämner finns tydliga brister i den demokratiska utvecklingen i Palestina. Regeringen redovisar den demokratiska tillbakagången i Palestina i den rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Palestina som finns på regeringens hemsida. Avsaknaden av demokrati, inklusive det minskande utrymmet för det civila samhället i Palestina, är något som Sverige löpande tar upp med det palestinska ledarskapet. Sveriges bistånd till och politiska dialog med Palestina skapar många tillfällen att diskutera dessa frågor och att försöka påverka utvecklingen i rätt riktning.

Stockholm den 18 april 2018

Isabella Lövin

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.