Till innehåll på sidan

Strategi för att få fler internationella evenemang

Skriftlig fråga 2007/08:1625 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-09-05
Anmäld
2008-09-11
Besvarad
2008-09-19
Svar anmält
2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 5 september

Fråga

2007/08:1625 Strategi för att få fler internationella evenemang

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Vid ett flertal tillfällen under det senaste året har jag ställt frågor till olika ministrar angående regeringens arbete med att forma en strategi för att stärka förutsättningarna för fler internationella evenemang i Sverige. Frågan har vid olika tillfällen haft fokus på till exempel scoutrörelsens förutsättningar, idrottsrörelsens möjligheter och turistnäringens tillväxt.

Vid samtliga tillfällen har olika ministrar uttalat sig positivt om att forma en strategi för att stödja möjligheten till att vi får fler internationella evenemang till Sverige. Idrottsministern bjöd in idrottens företrädare för att diskutera samarbete kring internationella idrottsevenemang. Alla aktiviteter har fått till följd att förväntningarna stegrats. Vid något tillfälle har man från regeringens sida uttryckt förhoppningen att ha klart en strategi under sommaren 2008.

Nu har vi börjat plocka höstkantareller och ännu har regeringen inte presenterat någon strategi.

Min fråga till kulturministern blir med anledning av vad som anförts vad ministern ämnar vidta för åtgärd för att påskynda tillkomsten av en nationell strategi för internationella idrottsevenemang.

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1625 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 19 september

Svar på fråga

2007/08:1625 Strategi för att få fler internationella evenemang

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Wegendal har frågat mig vad jag tänker göra för att påskynda tillkomsten av en nationell strategi för internationella idrottsevenemang.

I tidigare interpellationssvar och frågesvar i riksdagen har jag svarat att regeringen har uttalat sin avsikt att aktivt verka för att flera stora internationella idrottsevenemang ska arrangeras i vårt land. Jag har även redovisat samtal jag haft med företrädare för idrottsrörelsen kring dess arbete med att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige.

I Regeringskansliet pågår ett arbete för att nå en samlad bild av hur staten, idrotten och näringslivet kan samverka för att genomföra stora internationella idrottsevenemang i syfte att stärka idrotten, främja en positiv Sverigebild och bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft inom turistnäringen. Staten kan inte ensam ta ansvar för detta. Det är viktigt att såväl turistnäringen som idrotten också känner ett tydligt ansvar. I detta arbete samverkar Näringsdepartementet med Kulturdepartementet, Riksidrottsförbundet, Visit Sweden och Nutek på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.