Statsbidrag till enskild väghållning

Skriftlig fråga 2021/22:1361 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-03-25
Överlämnad
2022-03-25
Anmäld
2022-03-29
Svarsdatum
2022-04-06
Sista svarsdatum
2022-04-06
Besvarad
2022-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Statsbidrag till enskild väghållning utgår till cirka 7 800 mil väg i form av årligt driftbidrag. Det årliga driftbidraget kan sökas av enskilda väghållare som har minst en kilometer lång väg och där något annat av kriterierna i bidragsförordningen är uppfyllda, till exempel att det finns permanent boende längs vägen. Väghållare som har årligt driftbidrag har möjlighet att söka särskilt driftbidrag, som kan utgå för särskilda insatser för nödvändigt underhåll och förbättringar, till exempel byte av rörbroar, trummor eller bärighetshöjande åtgärder.

På grund av att behoven för underhållsinsatser och förbättringar är stora för det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet har regeringen under några budgetperioder utökat den del av EV-anslaget till TRV som avser särskild drift. Det har dock visat sig att TRV:s anställda utredare under 2021 inte fått fram tillräckligt många projekt för att kunna få avsättning för anslagna medel; cirka 40 miljoner kronor fanns kvar outnyttjade vid årsskiftet, trots det stora behov som föreligger.

Enligt Riksförbundet Enskilda Vägar är förklaringen till detta det besparingsbeting som TRV har på personalresurser. Utredare som har slutat har på senare tid inte fullt ut ersatts. Detta, sammantaget med den inriktning som TRV uppenbarligen numera har, att färre utredare ska ha ansvar för ett allt större geografiskt område och att rådgivning och personlig kontakt med företrädarna för väghållarna inte längre ska erbjudas i samband med de vägbesiktningar som genomförs av TRV:s utredare, har lett till en sämre kunskap hos TRV om det statsbidragsberättigade vägnätets status och vilka satsningar som är angelägna att genomföra.

Det minskade stödet från TRV i form av färre personal som arbetar med enskild väghållning samt sämre fungerande rådgivning riskerar leda till en sämre fungerande infrastruktur för det för landsbygden och bland annat skogsindustrin så viktiga enskilda vägnätet.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att det finns ett välfungerande statligt stöd till den enskilda väghållningen som kan tillhandahålla både tillräckliga ekonomiska resurser och de personella resurser som krävs för att möjliggöra en effektiv användning av de statliga anslagen?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1361 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2022/00809 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1361 av Mikael Larsson (C)
Statsbidrag till enskild väghållning

Mikael Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att det finns ett välfungerande statligt stöd till den enskilda väghållningen som kan tillhandahålla både tillräckliga ekonomiska resurser och de personella resurser som krävs för att möjliggöra en effektiv användning av de statliga anslagen.

Den här regeringen vill att hela Sverige ska växa, leva och utvecklas och ett väl fungerande transportsystem är en viktig del i samhällsbygget. Regeringen har systematiskt satsat på vägunderhåll. Både i gällande nationella plan, i budgetpropositioner och i den infrastrukturproposition (prop. 2020/21:151) som presenterades i april 2021. Det har bland annat inneburit att pengar har öronmärkts för underhållsåtgärder på det finmaskiga vägnätet på landsbygden men även att stödet till enskild väghållning ökade med totalt 420 miljoner kronor under perioden 2019–2022. Trafikverket har regeringens uppdrag att administrera statsbidraget för drift av enskilda vägar och jag förutsätter att de fullgör sitt uppdrag

Stockholm den 6 april 2022

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.