Statsbidrag för läxhjälp

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-15
Anmäld
2016-04-19
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

I mars fattade regeringen beslutet att öka statsbidraget till ideella organisationer som arbetar med läxhjälp, från 4 miljoner till 8 miljoner kronor. Den 5 april, mitt i verksamhetsåret, ändrade dock regeringen spelreglerna så att pengarna bara kan användas för att hjälpa elever som går i grundskolan. Stödet för elever som går på gymnasiet tas helt bort, trots att dessa många gånger behöver minst lika mycket läxhjälp som yngre elever. Det är snarare så att fler behöver hjälp av andra än sina föräldrar i takt med att matematiken i gymnasiet blir svårare.

I flera internationella undersökningar, bland annat PISA, halkar Sverige längre och längre efter andra länder när det gäller kunskapsresultaten, samtidigt som det är brist på lärare. Läxhjälp gör stor skillnad för allt detta, då läxhjälp kan ge elever både kompletterande undervisning och den undervisning som behövs men som skolan inte kan erbjuda. Mattecentrum, en av de större organisationer som hjälper elever med läxhjälp, kan visa att läxhjälpen dessutom gör att elever lyckas höja sina betyg. Att extra stöd för läxhjälp är bra är svårt att argumentera emot, och det stödet behövs inte bara i grundskolan utan också på gymnasiet.

Var fjärde elev på gymnasiet hoppar av, och var femte elev funderar på att göra det på grund av bristande motivation, enligt Sveriges Elevkårer och lärarkåren. En av många lösningar som behövs är insatser som går utöver skolans vanliga uppgifter, det vill säga läxhjälp.

Min fråga till statsrådet är därför:

 

Varför har regeringen ändrat det så att statsbidraget för läxhjälp inte längre kan gå till organisationer som hjälper gymnasieelever med läxor, och varför har man valt att göra dessa förändringar under innevarande verksamhetsår?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1115 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/01900/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M) Statsbidrag för läxhjälp

Ida Drougge har frågat mig om varför regeringen har ändrat det så att statsbidraget för läxhjälp inte längre kan gå till organisationer som hjälper gymnasieelever med läxor och varför man har valt att göra dessa förändringar under innevarande verksamhetsår.

Regeringens satsning på hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid, så kallad läxhjälp, är enligt budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) en satsning på grundskolan och motsvarande skolformer. Efter att riksdagen beslutat i enlighet med förslaget om läxhjälp i propositionen (bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113) ändrades förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid i enlighet därmed.

Det har framförts viss kritik mot hur statsbidraget för läxhjälp har utformats. Regeringen instämmer i att det inte är ändamålsenligt att göra skillnad på skolformerna när det gäller ideella föreningar som arbetar med läxhjälp. Avsikten är därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på kompletteringar vad gäller vilka skolformer som bidraget till ideella läxhjälpsföreningar avser.

Stockholm den 26 april 2016

Aida Hadzialic

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.