Till innehåll på sidan

Statliga bolaget Jernhusens ansvar med anledning av covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1138 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-04-02
Överlämnad
2020-04-03
Anmäld
2020-04-07
Svarsdatum
2020-04-15
Sista svarsdatum
2020-04-15
Besvarad
2020-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Inom loppet av några få månader har coronaviruset och covid-19 med deras följder resulterat i att ekonomin faller kraftigt och att världen på många sätt inte är sig lik. Statens fokus bör vara att minimera antalet uppsägningar och konkurser samt säkerställa att svenska folket har en god hushållsekonomi. Utöver löner är hyran den största fasta kostnaden i de branscher som drabbats hårdast, såsom besöksnäringen och sällanköpshandeln. Om dessa företag går i konkurs sprider sig krisen till fastighetsbranschen och i nästa steg det finansiella systemet.

Moderaterna har tidigare bland annat föreslagit att staten ska ta hälften av hyreskostnaden under april och maj för bland annat hotell, restauranger och butiker. Även regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher under april till juni. På regeringens presskonferens om krispaket för svenska småföretag den 25 mars 2020 sa finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att han förutsätter att hyresvärdarna är generösa mot hyresgäster och är beredda att agera snabbt. Han betonade även att staten som hyresvärd kommer att gå före och visa vägen samt vara generös mot sina hyresgäster.

Det statliga bolaget Jernhusen äger järnvägsnära fastigheter i hela Sverige, så även i Uppsala. Jernhusen äger förutom Resecentrum exempelvis även gamla stationshuset och Godsmagasinet med restauranger, kaféer och butiker. Jernhusen uppger att de förstår att många av deras hyresgäster har frågor med anledning av corona. Jernhusens hyresgäster i Uppsala vittnar dock om en ohållbar situation där Jernhusen inte erbjuder några hyresrabatter eller andra lättnader.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att staten, via de statliga bolagen som Jernhusen, ska gå före och visa vägen för andra fastighetsägare genom att vara generös mot sina hyresgäster i en väldigt svår situation?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1138 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)N2020/00916 /BSÄ

Näringsdepartementet

Finansmarknads- och bostads

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1138 av Marta Obminska (M)
Statliga bolaget Jernhusens ansvar med anledning av covid-19

Marta Obminska har frågat näringsministern om han avser vidta några åtgärder för att staten, via de statliga bolagen som Jernhusen, ska gå före och visa vägen för andra fastighetsägare genom att vara generös mot sina hyresgäster i en väldigt svår situation.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och har högt ställda förväntningar på att bolag med statligt ägande ska agera föredömligt och bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar hållbar utveckling. Bolag med statligt ägande ska agera ansvarsfullt och arbeta aktivt för att följa internationella riktlinjer om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik.

Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Jag har fullt förtroende för att styrelsen och ledningen i Jernhusen AB hanterar detta på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Stockholm den 15 april 2020

Per Bolund

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.