statliga arbetstillfällen i Karlskoga

Skriftlig fråga 2001/02:187 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-11-09
Anmäld
2001-11-13
Besvarad
2001-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 9 november

Fråga 2001/02:187

av Peter Pedersen (v) till näringsminister Björn Rosengren om statliga arbetstillfällen i Karlskoga

I samband med beslutet att omstrukturera det svenska försvaret utlovades ett antal kommuner en rad åtgärder för att möta förlusten av arbeten inom försvaret eller försvarsindustrin. Karlskoga var en av dessa kommuner och här utlovades 150 statliga arbetstillfällen. Men arbetet med att tillskapa dessa 150 arbetstillfällen genom utlokalisering av statliga arbeten eller tillskapande av nya statliga verksamheter går minst sagt trögt. I dagarna fick Karlskoga beskedet att 10@20 arbeten kommer att tillskapas där genom att en avdelning inom Räddningsverket placeras på orten. Detta är bra, men det är långt kvar innan regeringens löfte om 150 statliga arbeten har uppfyllts. Det finns ett missnöje med den segslitna processen och även den socialdemokratiska kommunledningen har uttryckt kritik.

Jag vill fråga näringsminister Björn Rosengren:

Vilka nya åtgärder avser ministern vidta för att löftet om 150 statliga arbeten till Karlskoga ska förverkligas före årsskiftet 2001/02?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:187 besvarad av

den 21 november

Svar på fråga 2001/02:187 om statliga arbetstillfällen i Karlskoga

Näringsminister Björn Rosengren

Peter Pedersen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att löftet om 150 statliga arbetstillfällen till Karlskoga ska förverkligas före årsskiftet 2001/02.

Den s.k. Omställningsgruppens verksamhet är huvudsakligen inriktad mot att stärka förmågan att arbeta långsiktigt och strategiskt med näringslivsutvecklingen i de kommuner som har särskilda omställningsproblem, främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten. En del i detta arbete är att delta i utformningen av utvecklingsprogram. Innan Omställningsgruppen avslutar sitt arbete vid årsskiftet ska den bl.a. bistå kommunerna med att säkra programmens genomförande.

Detta gäller även för Karlskoga.

Regeringen har också, som ett led i omställningsarbetet, hittills beslutat om bidrag till ett flertal framåtsyftande projekt i kommunen. Karlskoga kommun har bl.a. fått bidrag för att möjliggöra etablering av universitetsutbildning inom upplevelseindustrin och Örebro Innovation Center AB bidrag för att skapa förutsättningar för att etablera ett nationellt centrum för utveckling av räddningssystem för hantering av svåra olyckor. Ytterligare projekt bereds också inom ramen för Omställningsgruppens arbete.

Vad härutöver gäller den del av utvecklingsprogrammet, som avses utgöras av statliga verksamheter, är ambitionen att sådana ska passa väl in i kommunens framtida utveckling och näringslivsstruktur. Som Peter Pedersen nämner har Statens räddningsverk nyligen beslutat att förlägga en avdelning för bearbetning av olycksfallsstatistik till Karlskoga. Frågan om ytterligare statliga arbetstillfällen bereds fortfarande inom Regeringskansliet och jag kommer att lämna besked så snart beredningen är klar.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.