Sprängningar i Stockholm

Skriftlig fråga 2020/21:1534 av Alexandra Anstrell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-01-28
Överlämnad
2021-01-29
Anmäld
2021-02-02
Svarsdatum
2021-02-10
Sista svarsdatum
2021-02-10
Besvarad
2021-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Brå har kommit med sin preliminära statistik för helåret 2020. Under 2020 anmäldes cirka 1,56 miljoner brott, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med året innan. Specifikt för Stockholms län har allmänfarliga brott ökat med 5 procent, medan allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning har ökat med hela 30 procent.

Redan i slutet av september hade lika många sprängningar skett som under hela 2019. Tendensen över längre tid är tydlig: det blir allt vanligare att kriminella använder sig av sprängmedel för att hota och varna. Den här typen av kriminalitet förekommer i princip inte i våra nordiska grannländer

Inrikesministern har gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och ett antal andra myndigheter i uppdrag att gemensamt öka förmågan att hantera explosiva varor och förhindra införsel och användning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Anser statsrådet att uppdraget har gett goda resultat, och avser statsrådet att vidta några skyndsamma ytterligare åtgärder för att sprängningarna i Stockholm inte ska eskalera ytterligare?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1534 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2021/00388 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1534 av Alexandra Anstrell (M)
Sprängningar i Stockholm

Alexandra Anstrell har frågat mig om jag anser att regeringens uppdrag till vissa myndigheter angående explosiva varor har gett goda resultat och om jag avser att vidta några skyndsamma ytterligare åtgärder för att sprängningarna i Stockholm inte ska eskalera ytterligare.

Användningen av sprängmedel visar på en kriminalitet som är fullständigt likgiltig inför faran man utsätter allmänheten för. Att möta detta hot tillhör statens kärnuppgifter och är en av regeringens mest prioriterade frågor. Utbyggnaden av Polismyndigheten är en central del i det arbetet. Regeringens mål är att det ska vara 10 000 fler polisanställda 2024 jämfört med 2016. Förra året passerade vi halvvägs mot målet. Antalet poliser ökade under 2020 i samtliga polisregioner i landet och det har aldrig tidigare funnits så många poliser i Sverige som nu.

Regeringens 34-punktsprogram är det största paketet mot gängkriminalitet i Sverige någonsin, med åtgärder på både kort och lång sikt. Det syftar både till att bryta nyrekryteringen och att vara kompromisslös mot brottsligheten i kriminella nätverk. Därför innehåller programmet både fler verktyg till de brottsbekämpande myndigheterna, skärpta straff och ett förbättrat brottsförebyggande arbete. Ett intensivt arbete pågår med att genomföra programmet. Bland annat har nya straffskärpningar gällande innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor trätt i kraft från den 1 december 2020. Straffskärpningarna väntas särskilt träffa gängkriminella.

Antalet anmälda fall av allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning minskade något i Sverige under 2020, men de ligger fortfarande på en hög nivå. Som Alexandra Anstrell nämner så har utvecklingen i polisregion Stockholm varit negativ. Polisregionen har därför prioriterat insatser mot kriminella nätverk och genomför nu offensiven Portia. Enligt Polismyndigheten har insatsen lett till att det är fler frihetsberövade från de kriminella nätverken än någonsin tidigare.

I tillägg till de direkta insatser som görs mot de kriminella har regeringen beslutat om flera åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet för att förhindra illegal användning och införsel av explosiva varor. Ett konkret resultat av det uppdrag som gavs till sex myndigheter i november 2019 är etableringen av ett nationellt bombdatacenter som ska öka förmågan att förebygga, förhindra och hantera sprängningar. Uppdraget fortgår till november 2021 och utgör början på ett långsiktigt och målmedvetet arbete som jag har stora förväntningar på.

Vidare har jag vid ett flertal tillfällen under 2020 haft samtal med berörda branschorganisationer och myndigheter som arbetar med explosiva varor. Både regeringen och branschen arbetar nu vidare med flera olika åtgärder. Bland annat avser regeringen att inom kort fatta beslut om en lagrådsremiss med ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor, i syfte att stärka kontrollen över de som befattar sig med dessa varor. Ändringarna ska även bidra till att förhindra en ökad illegal användning av explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har även fått flera regeringsuppdrag för att bland annat utveckla kommunernas tillsyn av sprängarbeten och explosiva varor, se över metoder för märkning av sprängmedel och inrätta ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.

Den satsning mot gängkriminaliteten som regeringen nu genomför är den mest omfattande någonsin i Sverige och den angriper brottsligheten från flera håll samtidigt. Det är ett långsiktigt arbete och vi har inga planer på att slå av på takten.

Stockholm den 10 februari 2021

Mikael Damberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.