Till innehåll på sidan

skydd för försöksdjur

Skriftlig fråga 2004/05:1089 av Emanuel Johansson, Jan (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-03-01
Anmäld
2005-03-01
Besvarad
2005-03-09
Svar anmält
2005-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 1 mars

Fråga 2004/05:1089

av Jan Emanuel Johansson (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skydd för försöksdjur

Regeringen beslutade den 24 februari om en ändring i djurskyddsförordningen. Enligt beslutet blir det möjligt för en djurförsöksetisk nämnd att godkänna försök som innebär att bestämmelser i djurskyddsförordningen frångås.

Jag vill fråga ministern om hon avser att verka för att försöksdjur inte ställs utanför de höga krav som vi i övrigt har när det gäller den svenska djurskyddslagstiftningen.

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1089 besvarad av

den 9 mars

Svar på frågorna 2004/05:1089 om skydd för försöksdjur och 1090 om elchocker vid djurförsök

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Jan Emanuel Johansson har frågat mig om jag avser att verka för att försöksdjur inte ställs utanför de höga krav som vi i övrigt har när det gäller den svenska djurskyddslagstiftningen och Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat på vilket sätt jag avser att låta riksdagen ta ställning till om det ska bli möjligt att använda elchocker vid djurförsök.

Det är viktigt att djur skyddas mot onödigt lidande men ibland måste det ändå accepteras att djur utsätts för visst lidande, det gäller bland annat vid djurförsök. De djurförsöksetiska nämnderna har tillskapats för att säkerställa att försöksdjur inte utsätts för onödigt lidande. För att djur ska få användas i djurförsök krävs att användningen godkänns av en djurförsöksetisk nämnd innan försöken påbörjas. Vid prövningen ska nämnden ta hänsyn till å ena sidan försökets betydelse och å andra sidan lidandet för djuren. För att klara den uppgiften har nämnderna getts en särskild sammansättning med representanter för lekmän, forskare och försöksdjurspersonal. Bland lekmännen ingår representanter för djurskyddsorganisationer.

Om en djurförsöksetisk nämnd har godkänt ett djurförsök ska användningen inte anses utgöra onödigt lidande även om försöket kräver att bestämmelser i djurskyddslagstiftningen måste frångås. Det har ifrågasatts om de djurförsöksetiska nämnderna får godkänna djurförsök som innebär användning av elektricitet. Regeringen har därför tydliggjort rättsläget genom en förordningsändring. Ändringen innebär att nämnderna får godkänna sådan användning av försöksdjur som innebär att djurskyddsbestämmelser frångås, till exempel att elektrisk ström används i samband med djurförsök. Ändringen innebär ett förtydligande och inte någon ändring i sak.

Användning av svag elektrisk ström har under lång tid använts i olika typer av djurförsök inom hela det biomedicinska forskningsfältet. Det kan till exempel handla om beroendeforskning och studier när det gäller inlärnings- och minnesfunktioner. Sådana försök måste till exempel göras vid säkerhetstestning av läkemedel. Andra exempel är studier av olika psykiatriska sjukdomar som till exempel schizofreni samt utveckling av läkemedel vid behandling av Alzheimers sjukdom.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Djurskyddsmyndigheten får föreskriva om hur försöksdjur ska användas. Det finns exempelvis föreskrifter om hur ett djurförsök ska planeras och avslutas, om hur vissa försök ska genomföras och om att vissa djurarter inte alls får användas liksom att vissa djurförsök är förbjudna. Självklart får inte de djurförsöksetiska nämnderna godkänna försök i strid med sådana föreskrifter.

Användning av försöksdjur är en verksamhet som är omgärdad av omfattande bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Det är viktigt att försöksdjursanvändningen begränsas så mycket som möjligt och att djurskyddet vid den användning som äger rum är starkt. Det är de djurförsöksetiska nämndernas uppgift att i varje enskilt försök säkerställa att försöksdjur inte utsätts för onödigt lidande. Riksdagen har i 22 § djurskyddslagen givit regeringen bemyndigande att besluta om undantag från djurskyddslagens bestämmelser när det gäller djurförsök varför det inte är nödvändigt att underställa riksdagen frågan om användning av elektricitet vid djurförsök.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.