Skatteverkets agerande gällande flyttanmälan

Skriftlig fråga 2015/16:734 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-02
Överlämnad
2016-02-03
Anmäld
2016-02-04
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatteverket och Svensk adressändring AB (SvAAB) har i 20 år haft ett väl fungerande avtal om hanteringen av flyttanmälan och ändring av folkbokföringsadress. Via Svensk adressändring har alla som flyttat kunnat göra en flyttanmälan och få postal eftersändning på ett och samma ställe. Detta samarbete har varit fruktbart för alla parter, inte minst för kunderna.

Som jag har förstått det har Skatteverket, i förhandlingarna med Svensk adressändring AB för att nå fram till ett nytt avtal, varit ointresserat av att nå en lösning som säkerställer en fortsatt effektiv funktion för eftersändning via Svensk adressändring. Skatteverket har sedan den 1 januari 2016 avslutat samarbetet, trots de risker för kraftigt försämrad postal kvalitet som påpekats av samtliga operatörer som delar ut post i Sverige. Detta går tvärtemot vad regeringen avsåg i propositionen om en ny folkbokföringslag (prop. 2012/13:120) där regeringen förutsatte att Skatteverket skulle fortsätta dagens välfungerande samarbete och ytterligare effektivisera detsamma.

Från och med den 1 januari 2016 måste alltså alla privatpersoner beställa sin folkbokföringsmässiga- och postala adressändring på två olika ställen, vilket gör det otydligt och genererar ökat administrativt arbete. För Centerpartiet är det av stor vikt att minska på onödiga administrativa kostnader, både för företag och kunder. Ur ett samhällsperspektiv finns det stora vinster med att kunna göra den folkbokföringsmässiga- och postala adressändringen i ett och samma moment.

Sammanfattningsvis är Skatteverkets hantering av det hittillsvarande välfungerande systemet för flyttanmälan och eftersändning av post inte acceptabel. Skatteverket vill uppenbarligen göra det krångligare för både kunder och postoperatörer i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Tänker finansministern vidta några åtgärder med anledning av Skatteverkets ovan beskrivna hantering när det gäller systemet för flyttanmälan och eftersändning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:734 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00358/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:734 av Anders Åkesson (C) Skatteverkets agerande gällande flyttanmälan

Anders Åkesson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder med anledning av Skatteverkets hantering när det gäller systemet för flyttanmälan och eftersändning.

Skatteverket har ansvar för folkbokföringen och därmed även för ändring av folkbokföringsadress och hanteringen av flyttanmälan. Skatteverket hanterade cirka en miljon flyttanmälningar 2015 varav cirka 27 procent anmäldes direkt i Skatteverkets e-tjänst för flyttanmälan. Cirka hälften av flyttanmälningarna kom in till myndigheten via Svensk adressändrings blanketter.

Jag har erfarit från Skatteverket att myndigheten sedan årsskiftet hanterar flyttanmälan i egen regi efter att avtalet med Svensk adressändring löpt ut. Motivet till förändringen är att öka digitaliseringen av ändring av folkbokföringsadress och därmed minska den manuella hanteringen för medborgarna, företagen och myndigheten. Skatteverket gör bedömningen att med ökad digitalisering uppnås dels snabbare, säkrare och effektivare hantering av flyttningsanmälningar, dels en långsiktig kostnadseffektivisering. Information om hur eftersändning av post kan beställas av Svensk adressändring finns i direkt anslutning till Skatteverkets e-tjänst för flyttanmälan.

Regeringens förvaltningspolitik bygger på att myndigheterna i stor utsträckning själva, utifrån de mål och uppgifter för verksamheten som riksdagen och regeringen fastställer, avgör hur verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt tillgodose samhällets samlade behov. Det är myndigheternas respektive ledning som ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Stockholm den 10 februari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.