Sjöfarten och övriga trafikslag

Skriftlig fråga 2015/16:765 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-09
Överlämnad
2016-02-09
Anmäld
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-17
Svarsdatum
2016-02-23
Besvarad
2016-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Svensk ekonomi är beroende av en fungerande infrastruktur för export. Hela 90 procent av Sveriges export går vattenvägen och här är bland annat Luleå hamn viktig. Med över 8 miljoner ton gods per år är Luleå hamn en av Sveriges fem största hamnar och är viktig för malmexporten i norra Sverige. Malm är dock en vara som kräver stora volymer för att lönsamheten ska vara hög och för detta krävs därför stora fartyg.

Genom det så kallade Projekt Malmporten ska Luleå hamn byggas ut för att möjliggöra för större fartyg att angöra hamnen. För att kapacitetsökningen ska kunna utnyttjas fullt ut måste dock alla trafikslag vara kopplade till Luleå hamn. Exempelvis måste tyngre lastbilar tillåtas på svenska vägar och godstågen måste gå som planerat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Vad gör regeringen för att förbättra sammankopplingen mellan Luleå hamn och övrig transportinfrastruktur?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:765 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01143/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:765 av Edward Riedl (M) Sjöfarten och övriga trafikslag

Edward Riedl har frågat mig vad regeringen gör för att förbättra sammankopplingen mellan Luleå hamn och övrig transportinfrastruktur.

I gällande nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 2014–2025 finns beslutade och nu pågående åtgärder för att förbättra kapaciteten på Malmbanan, bland annat genom bangårdsförlängningar. Trafikverket gavs i samband med fastställese av nationell plan även i uppdrag att utreda kapacitets- och effektivitetsbrister i Luleå hamn kopplade till farleden samt kapacitetsbrister på Malmbanan. Utredningsarbetet ska ha som målsättning att projekt kan övervägas i nästa planeringsomgång.

Den 21 maj 2015 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen inför planperioden 2018−2029. Regeringens syfte med uppdraget är att hämta in underlag för en proposition med förslag till inriktning för infrastrukturplaneringen och ekonomiska ramar för planperioden. Trafikverket redovisade uppdraget den 30 november 2015 och rapporten är nu ute på remiss till den 29 februari 2016. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018.

Frågor om eventuella åtgärder tar regeringen ställning till i den kommande åtgärdsplaneringen. Det är således för tidigt att uttala sig om specifika åtgärder, t.ex. åtgärder i infrastrukturen för att förbättra sammankopplingen mellan olika trafikslag.

Stockholm den 23 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.