Självmant återvändande

Skriftlig fråga 2015/16:1188 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-09
Överlämnad
2016-05-09
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-18
Sista svarsdatum
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

På pressträff den 2 maj 2016 redovisade regeringen att antalet självmant genomförda utresor av personer som lämnar Migrationsverkets mottagningssystem ökar och att vi på senare tid månadsvis sett en fördubbling jämfört med tidigare.

Då är det dock viktigt att komma ihåg att antalet avgjorda asylärenden hos Migrationsverket nu ökar. Det i sin tur leder helt naturligt till att antalet personer som självmant återvänder blir större. Det är dock inte detsamma som att effektiviteten i återvändandearbetet ökar. Vi har också på senare tid sett en ökning av antalet återkallade asylansökningar. Att den som återkallar sin ansökan återvänder självmant är i det närmaste en självklarhet.

Min fråga till justititie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Hur stor andel av den ökning av självmant genomförda utresor vi sett på senare tid beror på ökad effektivitet, och hur stor andel beror på fler fattade beslut och på fler personer som återkallar sina ansökningar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1188 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/03689/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1188 av Johan Forssell (M) Självmant återvändande

Johan Forssell har frågat mig hur stor andel av den ökning av självmant genomförda utresor vi sett på senare tid som beror på ökad effektivitet och hur stor andel som beror på fler fattade beslut och på att fler personer återkallar sina ansökningar.

Ett fungerande asyl- och mottagningssystem förutsätter att personer som har fått ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut återvänder till sina hemländer. Det är en förutsättning för en rättssäker och trovärdig asylprocess.

Det är därför positivt att fler personer väljer att återvända självmant till sina hemländer. Mellan januari och april i år återvände ca 6 300 personer självmant, vilket är mer än en fördubbling jämfört med motsvarande period 2015. Att ett ökat antal asylsökande som kom under hösten 2015 valt att återta sina ansökningar har bidragit till denna utveckling. Min bedömning är dock att ökningen även är ett resultat av en tydlig prioritering från regeringens sida och myndigheternas ökade ansträngningar på området.

Vi står samtidigt inför betydande utmaningar kommande år när det gäller att återvända fler personer. Antalet asylansökningar som Migrationsverket inte beviljar beräknas öka från ca 25 000 föregående år till ca 60 000 i år och till ca 65 000 år 2017. Därför vill jag betona hur viktigt det är utvecklingen fortsätter i samma positiva riktning framöver.

För att uppnå detta vidtar regeringen ett antal olika åtgärder. I vårändringsbudgeten för 2016 har regeringen föreslagit att ge ytterligare medel till Migrationsverket och Polismyndigheten för att förstärka arbetet med återvändande. Satsningarna inkluderar resurser till Migrationsverket för att vidta åtgärder för att förkorta tiden från asylansökan till återvändande eller uppehållstillstånd och öka sin kapacitet att hantera återtagna ansökningar. Därutöver föreslås resurser för utplacering av särskilda sambandsmän vid ambassader i regioner där särskilda insatser på plats krävs för att möjliggöra ökat återvändande.

Riksdagen har på förslag från regeringen beslutat att rätten till boende och ersättning för vuxna som inte bor tillsammans med barn enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande ska tas bort när utlänningens avvisnings- eller utvisningsbeslut får laga kraft eller kort tid därefter. På så sätt ska incitamenten för att återvända självmant öka. Lagändringen träder i kraft 1 juni 2016.

Därutöver har Migrationsverket och Polismyndigheten i respektive regleringsbrev för 2016 fått i uppdrag att med bistånd av Kriminalvården genomföra en försöksverksamhet med syfte att effektivisera återvändandet. Målet är att vistelsetiden för personer som är inskrivna i mottagandet och har lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut påtagligt förkortas genom att fler avlägsnandebeslut verkställs.

Jag förväntar mig att dessa åtgärder kommer att ge önskade resultat.

Stockholm den 18 maj 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.