Till innehåll på sidan

situationen för studerande på anstalt

Skriftlig fråga 2004/05:1211 av Emanuel Johansson, Jan (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2005-03-11
Anmäld
2005-03-11
Besvarad
2005-03-16
Svar anmält
2005-03-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 mars

Fråga 2004/05:1211

av Jan Emanuel Johansson (s) till justitieminister Thomas Bodström om situationen för studerande på anstalt

Den som studerar på anstalt i dag kan drabbas av följande problem: Den studerande kan behöva skrivas in på komvux på anstaltsorten under sin strafftid. För att detta ska fungera måste hemkommunen betala för utbildningsplatsen på anstaltsorten. Detta görs genom ett interkommunalt bidrag som söks av den studerande. Vissa kommuner vägrar att betala det interkommunala bidraget med hänvisning till att det är kriminalvårdens uppgift att arrangera undervisning under anstaltsvistelsen. Det betyder ofta stora problem för den studerande vars öde faller mellan stolarna. Detta gäller särskilt för de elever som muckar från anstalten mitt under terminen.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder han är beredd att vidta för att undanröja redovisade problem för de som studerar på våra kriminalvårdsanstalter.

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1211 besvarad av

den 16 mars

Svar på fråga 2004/05:1211 om situationen för studerande på anstalt

Justitieminister Thomas Bodström

Jan Emanuel Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att undanröja vissa problem för dem som studerar på våra kriminalvårdsanstalter.

Precis som Jan Emanuel Johansson tycker även jag att det är viktigt att alla som har behov av grundläggande utbildning också ska få det. En förutsättning för ett effektivt återfallsförebyggande arbete i allmänhet och meningsfulla frigivningsförberedelser i synnerhet är att det finns ett nära samarbete såväl mellan kriminalvårdens egna myndigheter och verksamhetsgrenar som mellan kriminalvården och övriga berörda huvudmän i samhället. Först om kriminalvårdens insatser kan fullföljas och följas upp efter verkställighetens slut har de förutsättningar att vara riktigt verkningsfulla. Inte minst gäller detta möjligheten att fullfölja påbörjade studier.

I bland annat detta syfte pågår sedan en tid ett projekt mellan kriminalvården och Centrum för flexibelt lärande, CFL. Kriminalvården anställer lärarna och CFL ansvarar för den pedagogiska ledningen och den pedagogiska expertisen. Det innebär bland annat att de intagna kan få betyg för att kunna fortsätta studierna även efter frigivningen. Projektet har hittills visat sig vara framgångsrikt och kriminalvården planerar därför att utvidga det.

Ett annat utbildningsprojekt inom kriminalvården är användandet av så kallat Learning Management System (LMS); ett dataprogram som möjliggör bättre dokumentation och kommunikation mellan studerande och lärare även om de befinner sig vid olika anstalter. Det innebär att den studerande får tillgång till ett mycket stort antal lärare med olika inriktningar.

Jag är glad att Jan Emanuel Johansson har uppmärksammat frågan om utbildning för intagna. Även om kriminalvården, enligt min mening, erbjuder god utbildning för de intagna, följer jag kriminalvårdens arbete med att utveckla utbildningen med intresse. Avslutningsvis vill jag framhålla det ansvar som kommunerna har inför frigivningen, inte minst avseende utbildningen. Här är min uppfattning att samarbetet behöver förstärkas ytterligare.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.