Till innehåll på sidan

sexhandeln i Kosovo och den internationella närvaron

Skriftlig fråga 2003/04:1209 av Nilsson , Christin (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-05-14
Anmäld
2004-05-18
Svar anmält
2004-05-19
Besvarad
2004-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 14 maj

Fråga 2003/04:1209

av Christin Nilsson (s) till försvarsminister Leni Björklund om sexhandeln i Kosovo och den internationella närvaron

Sexhandeln i Kosovo har ökat kraftigt sedan FN och den internationella Kforstrykan kom dit efter konflikten 1999. Antalet nattklubbar, barer och bordeller där sexhandeln bedrivs har ökat lavinartat från 18 stycken 1999 till runt 200 vid den senaste mätningen 2003. Enligt en rapport från Amnesty är 20 % av dem som utnyttjar kvinnor utlänningar. Det rör sig om rapporter om Kforsoldater och internationella tjänstemän som har köpt sex av kvinnor. Vissa åtgärder har vidtagits, exempelvis har soldater och polismän som ingår i den internationella styrkan skickats hem efter misstankar om sexköp. Det är oacceptabelt att det finns starka signaler om att de personer som har utsänts av det internationella samfundet för att skydda dessa kvinnor i stället har utnyttjat dem. Det är ett misslyckande från det internationella samfundets sida i fråga om att försvara dessa kvinnors rättigheter. Häri ligger det också ett ansvar på Sverige som en del av den internationella närvaron i Kosovo när det gäller att bekämpa denna handel.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta i fråga om de uppgifter som kommit fram om internationella soldater och tjänstemäns inblandning i sexhandeln i Kosovo.

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1209 besvarad av

den 19 maj

Svar på fråga 2003/04:1209 om sexhandeln i Kosovo och den internationella närvaron

Försvarsminister Leni Björklund

Christin Nilsson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta i fråga om de uppgifter som kommit fram om internationella soldater och tjänstemäns inblandning i sexhandeln i Kosovo.

I regeringens skrivelse Jämt och ständigt 2002/03:140 redovisade regeringen att jämställdhet måste utvecklas inom alla politikområden och att politikområdenas jämställdhetsmål kommer att redovisas innan mandatperiodens slut.

Sedan hösten 2000 har svenska bataljoner och förband utbildats i genusfrågor som en del av förberedelserna inför internationella krishanteringsinsatser i till exempel Kosovo. Under 2002 anordnades ett särskilt seminarium om könsrollsperspektiv på krishantering och internationella insatser. Syftet med seminariet var att inventera och utveckla Försvarsmaktens kompetens när det gäller könsrollsperspektivet på framtida internationella insatser. Bataljonens personal tar också fram en gemensam policy som alla ställer upp på. Den policyn blir sedan en del av den stående ordern för bataljonen, vilket är en tydlig signal om vilken tyngd Försvarsmakten ger dessa frågor.

Utöver detta utvecklar Försvarsmakten genom Swedint för närvarande utbildningen avseende genderrelaterade frågor. I utbildningen för internationella insatser ingår utbildning i etik och moral och inom ramen för utbildningen diskuteras också problemet med sexuella trakasserier.

När det gäller de problem som Christin Nilsson pekar på i sin fråga, vill jag också påpeka att lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster även omfattar svenskar som tjänstgör i utlandsstyrkan. Av 2 kap. 3 § tredje punkten brottsbalken framgår att svenskar som tjänstgör i utlandsstyrkan och som vid denna tjänstgöring utom riket begår brott mot sexköpslagen kan dömas för sådant brott av svensk domstol. Det svenska förbudet mot sexköp gäller således även för svenskar som åker ut på mission.

Såväl Regeringskansliet som relevanta myndigheter, såsom Försvarsmakten, hanterar uppgiften att förverkliga intentionerna i FN-resolutionen 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet. Arbetet går ut på att systematiskt anlägga ett könsrollsperspektiv på internationell krishantering och att ta fram en handlingsplan för detta område.

Regeringskansliet förbättrar successivt formerna för interdepartemental samverkan i syfte att stärka arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor. Jag ser det som naturligt att mål för svenskt agerande i insatsområden kommer att innefatta hur vi hanterar och förhindrar handel med kvinnor och prostitution.

Jag har i flera dialoger med försvarsministerkolleger verkat för att gemensamma normer ska gälla för alla länders agerande i ett insatsområde. Som ni vet är den svenska sexköpslaget tämligen unik och det är en inte helt okomplicerad fråga att hitta gemensamma grundvärderingar i det internationella samfundet i dessa frågor.

Inom Nato pågår arbetet med framtagandet av en policy mot handel med kvinnor för sexuella ändamål, inklusive riktlinjer för personal i Natoledda insatser samt riktlinjer för utbildningsprogram inför deltagande i internationella insatser. Initiativet utgör ett viktigt element för att uppmärksamma Natos och enskilda medlems- och partnerländers roll i kampen mot handel med kvinnor. Som partnerland och truppbidragare kommer Sverige att beröras av riktlinjerna och vi deltar aktivt i utformningen av dessa. Vi verkar för att den svenska synen på problematiken ska återspeglas i texterna. Sverige verkar också för att jämställdhetsfrågor ska få en ökad roll inom ramen för EU:s krishantering.

Det viktiga arbetet med att stävja framtida händelser, liknande dem i Kosovo, genom att aktivt främja jämställdhet inom det internationella krishanteringsarbetet kommer fortsatt att ha hög prioritet. Det gäller såväl på Försvarsdepartementet som i Regeringskansliet i stort, inom Försvarsmakten och andra berörda myndigheter. Jag kommer att fortsatt aktivt bidra till förverkligande av regeringens jämställdhetspolitiska mål i detta och övriga avseenden inom mina ansvarsområden.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.