Samordnare för omställningsstudiestödet

Skriftlig fråga 2022/23:803 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-19
Överlämnad
2023-06-20
Anmäld
2023-06-21
Svarsdatum
2023-07-04
Sista svarsdatum
2023-07-04
Besvarad
2023-07-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Under våren har larmen om den skakiga starten när det gäller implementeringen av omställningsstudiestödet duggat tätt från såväl CSN som facken och näringslivet. Utbildningsministern och undertecknad debatterade frågan senast den 1 juni, och då låg tonvikten på den underfinansiering som regeringen låter CSN dras med under innevarande år. Detta sker trots upprepade beskrivningar från CSN av vad ett beslut om att inte skjuta till mer pengar kommer att innebära, och detta redan under 2023. Det ser än värre ur för 2024. Det är dock inte bara finansieringen som är bristfällig. Regeringens egen hantering av dessa frågor är luddig.

I flera samtal med företrädare för både fackföreningsrörelsen och svenskt näringsliv återkommer en oro över hur regeringen hanterar frågan. Det är inte helt klart att regeringen har koll på genomförandet och hur det ser ut med uppföljningen av åtgärder som regeringen och utbildningsministern lovat att vidta. Det är oklart om någon på departementet har huvudansvaret eller om det finns någon tillsatt samordnare för att implementeringen ska gå så bra som möjligt.

I samband med att regeringen i sin vårändringsbudget meddelade CSN att det inte kommer några nya pengar i år meddelade man att CSN i stället levererades följande: Regeringen har därför nyligen gett CSN i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, till exempel genom effektiviseringar eller omprioritering av resurser från andra delar av myndighetens verksamhet. Utgångspunkten för uppdraget är att åtgärderna inte ska få någon större påverkan på övriga studiestödstagare. Detta kommer CSN att ha svårt att följa då myndigheten redan har gjort stora omprioriteringar. Det är dock inte bara CSN som berörs av detta, utan flera andra myndigheter är också inblandade i handläggningen, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vilka uppdrag har getts till dessa myndigheter för att bistå i genomförandet av omställningsstudiestödet? 

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till utbildningsminister Mats Persson:

 

Har det utsetts någon samordnare eller samordningsgrupp för implementeringen i Regeringskansliet, och hur ser dess samverkan med parterna ut?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:803 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/02040 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:803 av Niklas Sigvardsson (S)
Samordnare för omställningsstudiestödet

Niklas Sigvardsson har frågat mig om det har utsetts någon samordnare eller samordningsgrupp för implementeringen i Regeringskansliet, och hur dess samverkan med parterna ser ut.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som utbildningsminister som ansvarar för frågor som rör studiefinansiering. Omställningsstudiestödet berör dock flera departement och arbetet med det, liksom samordningen, sker inom ramen för Regeringskansliets sedvanliga beredningsprocess.

Regeringen inför omställningsstudiestödet precis på det sätt som aviserades i propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (prop. 2021/22:176) och som med stor majoritet antogs av riksdagen. Propositionen utgår i sin tur från den överenskommelse som träffats med parterna. Regeringen följer nu löpande hur reformen genomförs och har en nära dialog med CSN och parterna om hur införandet fortlöper.

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd med ett komplext regelsystem. Stödet administreras primärt av CSN men även av andra myndigheter och omställningsorganisationerna. Berörda myndigheters uppgifter i prövningen av stödet följer bl.a. av lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd. CSN bedriver ett omfattande arbete med implementeringen av stödet. Arbetet sker i nära samverkan med omställningsorganisationerna men givetvis också med berörda myndigheter. Att en myndighet inom sitt verksamhetsområde ska samverka med andra myndigheter följer av förvaltningslagen (2017:900).

Stockholm den 3 juli 2023

Mats Persson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.