Säkra vägar för motorcyklar

Skriftlig fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-03-15
Överlämnad
2017-03-16
Anmäld
2017-03-17
Svarsdatum
2017-03-22
Sista svarsdatum
2017-03-22
Besvarad
2017-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Enligt statistik från Sveriges Motorcyklister dödades 37 personer i olyckor med motorcykel förra året. De flesta svenska vägar är byggda och anpassade för personbilar. Vissa konstruktioner som är till för att förebygga och minska effekterna av personbilsolyckor, exempelvis vajerräcken, innebär en större risk för personskador på motorcyklister som är inblandade i en olycka. För att undvika olyckor och skador som kan undvikas bör större fokus när vägar planeras och byggs ligga på säkerhet även för motorcyklister.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att göra landets vägar säkrare för motorcykelförare?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1054 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02043/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M) Säkra vägar för motorcyklar

Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra landets vägar säkrare för motorcykelförare?

Under 2016 omkom enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen 37 motorcyklister i den svenska vägtrafiken, vilket är några färre än 2015 då 44 motorcyklister omkom. 23 av motorcyklisterna omkom i singelolyckor.

Regeringen lanserade hösten 2016 en nystart för nollvisionen för att intensifiera arbetet för ökad trafiksäkerhet. Syftet är att säkerställa att trafiksäkerhetsmålen till 2020 nås samt att arbetet för nollvisionen fortsätter att leda till allt färre omkomna och allvarligt skadade i trafiken. En viktig del i arbetet för nollvisionen är att tydligare uppmärksamma och skapa säkerhet för oskyddade trafikanter, däribland motorcyklister. Såväl utformning som underhåll måste i högre utsträckning anpassas efter oskyddade trafikanters behov.

Som ett led i detta arbete har regeringen uppdragit åt Trafikverket att sammankalla till, och leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet på vägområdet. Jag vet också att Trafikverkets generaldirektör hösten 2016 träffade Sveriges Motorcyklister för att diskutera motorcyklisters trafiksäkerhet.

Stockholm den 22 mars 2017

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.