Till innehåll på sidan

säker elenergi i f.d. Sovjetunionen

Skriftlig fråga 1997/98:477 av Lindholm, Jan (mp)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
1998-02-20
Anmäld
1998-03-02
Besvarad
1998-03-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Fråga 1997/98:477 av Jan Lindholm (mp) till miljöministern om säker elenergi i f.d. Sovjetunionen

Svenskt miljöengagemang i f.d. Sovjetunionen omfattar bl.a. säkerhetsåtgärder vid gamla kärnkraftverk. Situationen i dessa länder är egentligen sådan att säker elförsörjning kräver åtgärder i såväl produktionsanläggningar som i distributionsnätet. Storskalig teknik som kärnkraft fordrar även mycket dyrbara nät och på sikt måste dessa kärnkraftverk stängas.

Om det svenska bidraget hade formen av vindsnurror och solceller med batteribanker utplacerade i det perifera nätet skulle troligen driftsäkerheten öka. På sikt måste minskad sårbarhet i ett vidare perspektiv vara målet. Det är mycket vanligt att familjer med god ekonomi i dessa länder har egna solcellsanläggningar.

Jag vill fråga ministern:

Avser miljöministern att pröva det svenska biståndet i det ovan skisserade ekologiskt hållbara perspektivet eller avser ministern fortsätta den kortsiktiga katastrofhjälpslinjen?

 

Svar på skriftlig fråga 1997/98:477 besvarad av , ()

Svar på fråga 1997/98:477 om säker elenergi i f.d. Sovjetunionen
    Näringsminister Anders Sundström

Jan Lindholm har frågat miljöministern om hon avser att ompröva det svenska biståndet till energisektorn i länderna i f.d. Sovjetunionen. Frågan har överlämnats till mig.

Riksdagen beslutade den 10 juni 1997 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272). I beslutet framhålls vikten av ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen. Det är av stort svenskt intresse att minska riskerna med kärnkraften i Baltikum och Östeuropa samt att utveckla ett energisystem kring Östersjön som är säkert, väl dimensionerat och ekologiskt uthålligt.

Den svenska riksdagen och regeringen har således gett hög prioritet åt energisamarbetet runt Östersjön. Detta samarbete är också en aktuell fråga i det nordiska samarbetet. I ett gemensamt uttalande i Bergen i juni 1997 framhöll de nordiska statsministrarna att de är eniga om att arbeta för att förverkliga visionen om en uthållig energiförsörjning i länderna runt Östersjön.

Ett långsiktigt regionalt samarbete är en förutsättning för att de nuvarande problemen inom energisektorn i Östersjöregionen skall kunna lösas. Länderna runt Östersjön har ett gemensamt intresse av att utveckla energisystemet i regionen så att det kan erbjuda en säker och miljövänlig energitillförsel. Nyckelfrågor är stabilisering av investeringsbetingelserna, förbättrade förutsättningar för gränsöverskridande handel med el och naturgas, större effektivitet i produktion och användning av energi och mindre negativ miljöpåverkan.

Energisamarbetet mellan Sverige och länderna i Baltikum och Östeuropa omfattar dels stöd till kunskapsöverförings- och investeringsprojekt som kanaliseras via Sida, dels klimatpolitiskt betingade insatser som kanaliseras via Statens energimyndighet. Hittills har insatserna huvudsakligen gjorts i de baltiska staterna. Några projekt har inletts i Ryssland. Det statliga svenska stödet inom energiområdet i Baltikum och Östeuropa utvärderas för närvarande.

I samband med president Jeltsins besök i Sverige i december förra året undertecknade förste vice premiärminister Boris Nemtsov och jag ett protokoll om samarbete mellan Sverige och Ryssland på energiområdet. Samarbetet skall enligt protokollet skapa förutsättningar för en säker, effektiv, ekonomiskt balanserad och miljövänlig energiförsörjning under beaktande av det pågående regionala energisamarbetet runt Östersjön. Samarbetet skall vidare främja energieffektivisering, rationell energianvändning och användning av förnybara energislag samt utvecklingen av en infrastruktur för Östersjöregionens försörjning med el och naturgas.

Barentsrådet antog vid sitt möte i Luleå i januari i år en handlingsplan för energisituationen i Barentsregionen. En arbetsgrupp under svenskt ordförandeskap har inrättats för att följa upp arbetet med handlingsplanen.

Sverige medverkar således på många sätt till omställningen av energisystemen i länderna i det tidigare Sovjetunionen. Det finns inte, som Jan Lindholm antyder, någon motsättning mellan dessa insatser och det stöd som ges för att förbättra säkerheten i de befintliga kärnkraftsreaktorerna. Arbetet med att utveckla och förändra energisystemen i Östeuropa är långsiktigt. Om de sämsta reaktorerna i Östeuropa skall kunna stängas måste ekonomiskt bärkraftiga alternativ utvecklas och omfattande effektiviserings- och sparprogram genomföras. Under den övergångstid som behövs för att ställa om energisystemen i Östeuropa kommer tyvärr även många av de sämsta kärnkraftverken att finnas kvar. De svenska insatserna inriktas därför också på att göra dessa kärnkraftsreaktorer säkrare.

Det svenska stödet för kärnsäkerhet och strålskydd kanaliseras genom Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut som prioriterat insatser vid Ignalinaverket i Litauen. För dessa insatser har Sverige hittills avsatt nära 300 miljoner kronor. Det svenska stödet till ryska reaktorer har däremot varit blygsamt. Regeringen har avsatt 11 miljoner kronor för åren 1997 och 1998 för insatser vid de ryska reaktorerna i Leningrad och Kola. Avsikten med samarbetet är att de erfarenheter som vunnits vid samarbetet med Ignalina skall kunna överföras till de ryska reaktorerna.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.