Regleringen av e-cigaretter

Skriftlig fråga 2015/16:829 av Barbro Westerholm (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-18
Överlämnad
2016-02-19
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom beslutat att e-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Domstolen gör därmed en annan bedömning än underinstanserna. Domen innebär att det nu är fritt fram för försäljning av e-cigaretter med tillhörande produkter. Dessa produkter kommer så småningom att klassas som tobak, enligt EU:s tobaksdirektiv. Det finns dock e-cigaretter som inte innehåller tobak och då är det viktigt att åtgärder också vidtas för dem till skydd för främst barn och ungdom.

I propopsition 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksdirektiv skriver regeringen: I avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens dom i fråga om huruvida e-cigaretter innehållande nikotin ska omfattas av krav på godkännande som läkemedel bör tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter inte genomföras.

 

Eftersom domen nu kommit vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet Gabriel Wikström och regeringen avser att vidta både beträffande e-cigaretter som innehåller tobak men också e-cigaretter som inte innehåller nikotin.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:829 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/01275/FST

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

.

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:829 av Barbro Westerholm (L) Regleringen av e-cigaretter

Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta både beträffande e-cigaretter som innehåller tobak men också e-cigaretter som inte innehåller nikotin.

Som Barbro Westerholm nämner i sin fråga innehåller EU:s tobaksproduktdirektiv bestämmelser om e-cigaretter. Dessa bestämmelser ska emellertid inte tillämpas på e-cigaretter som omfattas av krav på godkännande som läkemedel.

Då frågan om e-cigaretter innehållande en viss mängd nikotin ska anses vara läkemedel eller inte har varit föremål för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen, har regeringen valt att avvakta med att lämna förslag till genomförande av direktivet i dessa delar. Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat att e-cigaretter innehållande en viss mängd nikotin inte kan anses utgöra läkemedel till sin funktion. Därmed aktualiseras åter ett genomförande av direktivets bestämmelser rörande e-cigaretter.

Igår tog jag emot Tobaksdirektivsutredningens slutbetänkande. I anslutning till detta har utredningen lämnat förslag till genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser rörande e-cigaretter. Regeringen avser att skyndsamt återkomma med svar på Barbro Westerholms frågor om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta.

Stockholm den 2 mars 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.