Regeringens elektrifieringsråd

Skriftlig fråga 2022/23:681 av Fredrik Olovsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Elektrifieringen av Sverige är central för att på ett effektivt sätt klara klimatmålen och stärka näringslivets konkurrenskraft. Under förra året tillsastte regeringen ett elektrifieringsråd, som har fokus på en ökad samhällelig samsyn, förankring och samverkan kring den pågående elektrifieringen. Rådet ska vara rådgivande till regeringen men har hittills inte sammanträtt.

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är: 

 

Avser ministern och regeringen att använda sig av den breda kompetens som finns samlad i rådet, och om så är fallet, när kan rådet tänkas kallas till ett möte?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:681 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:681 av Fredrik Olovsson (S)
Regeringens elektrifieringsråd

Fredrik Olovsson har frågat mig om jag och regeringen avser att använda sig av den breda kompetens som finns samlad i elektrifieringsrådet, och om så är fallet, när rådet kan tänkas kallas till ett möte.

Jag delar helt Fredrik Olovssons syn att elektrifieringen är central för klimatmål och industrins konkurrenskraft. Det är därför regeringen kraftsamlar och ställer om energipolitiken med bl.a. ett mål om 100 procent fossilfri elproduktion till 2040 men också flera andra åtgärder.

I det arbetet har jag och mina regeringskollegor många viktiga diskussioner med företrädare för industrier som elektrifierar, energibranschen, teknikleverantörer, akademin och andra viktiga samhällsaktörer som alla berörs av arbetet framöver. Inför presentationen av klimathandlingsplanen senare i år, anordnar regeringen också flera rundabordssamtal med dessa intressenter, samt ett nationellt klimatmöte 16 juni som statsministern bjudit in till.

Även framöver kommer jag och regeringen självklart ta del av den breda kompetens som finns och ha fortsatt en aktiv dialog med olika intressenter i olika format.

Stockholm den 24 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.