Regelverk kring förbränning av spillolja

Skriftlig fråga 2013/14:557 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-04-08
Överlämnad
2014-04-08
Anmäld
2014-04-09
Besvarad
2014-04-16
Sista svarsdatum
2014-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Nyligen förändrade regler angående förbränning av spillolja medför väsentligt ökade kostnader för fyra anläggningar inom svensk kalkindustri.

Fram till den 24 november 2010 reglerades förbränning av spillolja enligt svenska regler som var anpassade till separat EU-direktiv angående avfallsförbränning. I dessa regler undantogs spillolja (som uppfyllde särskilda specifikationer om sammansättning, till exempel maximalt tillåten halt av klorerade kolväten) från de hårdaste reglerna avseende utsläpp vid förbränning av avfall. I det nya industriemissionsdirektivet integrerades reglerna om avfallsförbränning tillsammans med övriga regler angående till exempel tillståndsärenden för verksamheter, tillsyn och speciella regler för stora förbränningsanläggningar etcetera. ”Spilloljeregeln” undantogs av oklar anledning från de nya reglerna.

Näringen uppmärksammade för sent att detta skulle komma att innebära kraftiga fördyringar. Den omedelbara ekonomiska konsekvensen av att ersätta 60 procent spillolja med jungfrulig eldningsolja uppgår till mellan 10 och 20 miljoner kronor per år och anläggning.

Det är fyra anläggningar som är drabbade och de ligger i Rättvik, Söderhamn, Köping och på Gotland. Dessa orter kan komma att drabbas hårt av fördyringen.

Regeringens möjligheter att agera är begränsade, men man kan tänka sig till exempel beviljande av dispens eller övergångsregler under en begränsad tid.

Vad avser miljöministern att göra för att de nya reglerna om spilloljeförbränning inte ska drabba arbetstillfällen på de berörda orterna?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:557 besvarad av Lars Mejern Larsson (S)

Dnr M2014/1051/Ke

M2014/1052/Ke

Miljödepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:556 av Christer Engelhardt (S) Regler för förbränning av spillolja och fråga 2013/14:557 av Lars Mejern Larsson (S) Regelverk kring förbränning av spillolja

Christer Engelhardt och Lars Mejern Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att de nya reglerna om spilloljeförbränning inte ska innebära att arbetstillfällen drabbas på fyra orter med kalkindustrier samt om jag avser att bevilja dispens för de berörda anläggningarna vid en ansökan om sådan.

Det nya industriutsläppsdirektivet ger som all EU-lagstiftning ett myck-et begränsat nationellt handlingsutrymme. Precis som ni beskriver så har bestämmelserna för förbränning av spillolja ändrats och direktivet med-ger inte att Sverige återinför de mildare krav som tidigare fanns. Det bör dessutom påpekas att i enlighet med avfallshierarkin bör avfall förbrän-nas först då återvinning inte är möjlig. Spillolja kan återvinnas genom regenerering då den renas och kan användas på nytt och i dag exporteras svensk spillolja för detta ändamål. För den spillolja som i stället för-bränns är det mycket viktigt att utsläppen till luft begränsas eftersom spillolja innehåller föroreningar. Därför finns det utsläppskrav i de nya bestämmelserna för förbränning av avfall som genomför industri-utsläppsdirektivet.

Förutom utsläppskraven omfattas de aktuella anläggningarna av andra krav. Från vissa av dessa krav är det möjligt att ansöka om dispens. En ansökan om dispens görs till tillsynsmyndigheten och varken jag eller regeringen kan ingripa i prövningen av ett sådant ärende. Inte heller finns det någon möjlighet för regeringen att införa en generell dispens från lagstiftningen då detta skulle innebära en överträdelse av Sveriges EU-rättsliga förpliktelser.

Slutligen vill jag erinra om att Naturvårdsverket nyligen har remitterat ett förslag till vissa följdändringar med anledning av industriutsläpps-direktivet. Remisstiden sträcker sig till den 19 juni. Naturvårdsverket


kommer därefter att överlämna ett reviderat förslag till Regerings-kansliet. Jag vill inte föregripa behandlingen av detta ärende.

Stockholm den 16 april 2014

Lena Ek

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.