Regelförändringar inom plan- och bygglagen

Skriftlig fråga 2015/16:692 av Hans Rothenberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Asylmottagandet ställer höga krav på förmågan att anskaffa boenden. Från en del kommuner uppger man att bygglovsregler lägger hinder i vägen för att kunna tillhandahålla nödvändigt antal bostäder.

Med anledning av det prekära läget vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 Vilka regelförändringar inom plan- och bygglagen avser regeringen att vidta?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:692 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/00709/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:692 av Hans Rothenberg (M) Regelförändringar inom plan- och bygglagen

Hans Rothenberg har frågat mig vilka regelförändringar inom plan- och bygglagen (2010:900) regeringen avser att vidta.

Hans Rothenbergs fråga tar sin utgångspunkt i det ökade antalet asylsökande under hösten 2015.

Regeringen har inom ramen för sitt bemyndigande ändrat i plan- och byggförordningen (2011:338) så att undantag görs och anpassningar medges från de tekniska egenskapskraven för tillfälliga anläggningsboenden. Förändringen underlättar för Migrationsverket att kunna ta byggnader i anspråk för att ordna boende åt de många människor som nu väntar på att få sin ansökan prövad.

Det finns dock ett behov av att på olika sätt fortsätta regelförenklingsarbetet. Sådana förslag bereds också i Regeringskansliet. Som underlag för beredningsarbetet har regeringen bland annat skrivelser från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting liksom resultatet av sexpartiöverenskommelsen den 23 oktober 2015. Regeringen har nyligen bjudit in sex av oppositionspartierna till bostadspolitiska samtal. Även vid dessa samtal kan behov av förändringar i plan- och bygglagen komma att lyftas.

Stockholm den 2 februari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.