Rättssäkerhet i migrationsdomstolar

Skriftlig fråga 2005/06:1986 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2006-08-08
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2006-08-24
Svar anmält
2006-10-02
Anmäld
2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 8 augusti

Fråga 2005/06:1986 av Anne-Marie Ekström (fp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Rättssäkerhet i migrationsdomstolar

Den som har utsatts för förföljelse och flyr från sitt land kan ha goda skäl till att den redogörelse han eller hon lämnar i samband med en asylutredning behandlas med sekretess. I vissa fall kan även sekretess vara nödvändig mellan olika medlemmar i en och samma familj.

Migrationsverkets beslut är sekretessbelagda men det har nu visat sig att besluten i migrationsdomstolarna är offentliga.

Självklart är offentligheten i domstolar viktig. Genom att ersätta Utlänningsnämnden med migrationsdomstolar förväntas också rättssäkerheten i asylprocessen förbättras. Men fel kan begås och då kan ett offentliggörande av personuppgifter vara ödesdigert för den som måste återvända till sitt hemland. Även den som saknar asylskäl kan få problem vid ett återvändande. I en del fall kan det gälla liv eller död.

Att göra beslut och motivering till dessa offentliga är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt men det bör inte framgå vilken eller vilka personer det gäller. Den nu uppkomna situationen att vem som helst kan ta del av vilket beslut som helst som gäller namngivna personer är oacceptabelt. Risken finns att de asylsökande inte vågar säga allt i asylutredningen om man vet att det man säger kan bli offentligt. Det brådskar att lösa problemet.

Vilka åtgärder tänker justitieministern vidta för att garantera asylsökandes rättssäkerhet och integritet i migrationsdomstolarna?

Svar på skriftlig fråga 2005/06:1986 besvarad av

den 24 augusti

Svar på frågorna 2005/06:1978 om sekretessbestämmelserna i asylsystemet och 1986 om rättssäkerhet i migrationsdomstolar

Justitieminister Thomas Bodström

Solveig Hellquist har frågat vilka åtgärder Barbro Holmberg avser att vidta för att känsliga uppgifter inte ska bli offentliga efter att migrationsdomstolen har avgjort ett ärende. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Anne-Marie Ekström har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att garantera asylsökandes rättssäkerhet och integritet i migrationsdomstolarna.

De bestämmelser om sekretess för uppgift om utlänningar som gäller hos Migrationsverket gäller också hos migrationsdomstolarna. I domstolarna gäller dessutom särskilda regler om i vilken utsträckning sekretessen ska bestå vid en muntlig förhandling eller när en uppgift tas in i en dom eller ett beslut. Dessa särskilda regler gäller i alla mål och ärenden vid domstolar och motiveras av rättssäkerhetsskäl. Bland annat består rättssäkerheten i att domstolsprocessen präglas av öppenhet. Krav på en ökad insyn i processen var också en faktor som låg bakom reformen med den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden.

Utgångspunkten är att domstolarnas verksamhet ska vara offentlig i så stor utsträckning som möjligt. Det finns möjligheter att i vissa fall sekretessbelägga uppgifter i domar och beslut. Det är upp till domstolarna att göra en bedömning i varje enskilt fall av om skaderisken är sådan att en uppgift om en asylsökande ska sekretessbeläggas.

Ordningen med migrationsdomstolar är ny och avvägningen mellan den viktiga principen om offentlighet i domstolarna och enskildas integritet är svår. Som jag har sagt tidigare följer jag utvecklingen. Om det visar sig att regelverket inte i tillräcklig utsträckning skyddar utsatta människor kommer jag att vidta åtgärder.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.