Till innehåll på sidan

Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher

Skriftlig fråga 2009/10:1031 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2010-09-27
Anmäld
2010-10-04
Besvarad
2010-10-06
Svar anmält
2010-10-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 september

Fråga

2009/10:1031 Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Regeringen avlämnade under våren 2006 propositionen Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Senare under våren beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag. Därmed upphörde förbudet mot professionell boxning i Sverige. Som ett resultat av den nya lagen inrättades Kampsportdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län. Denna delegation skulle agera utifrån propositionens och riksdagsbeslutets intentioner.

En avgörande fråga för tillståndsgivningen, menade riksdagen, var kampsportsmatchens längd. Man var, liksom regeringen, väldigt tydlig i att matchlängden skulle vara maximalt tolv minuter med flera enminuters rondpauser. Medicinsk expertis menade att risken för bestående skador ökar med ökande rond- och matchlängd eftersom muskulaturen utmattas.

Nyligen genomfördes en gala med bland annat professionell boxning i Karlstad där Kampsportdelegationen meddelat tillstånd till fyra matcher med 16 minuters längd. Beslutet var inte enhälligt i delegationen utan den medicinskt sakkunnige i delegationen var emot beslutet just med motiveringen att skaderisken ökar med förlängd matchlängd. Det var delegationens första beslut på fyra år där man inte följde propositionens bakomliggande diskussion.

Med hänsyn till den utveckling som skett när det gäller tillämpningen av den aktuella lagstiftningen så är min fråga vilken åtgärd som ministern avser att vidta.

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1031 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 6 oktober

Svar på fråga

2009/10:1031 Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Wegendal har frågat mig vad jag tänker göra med anledning av den utveckling som skett när det gäller tillämpningen av lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Av förarbetena till lagen framgår att skälet till att införa en reglering med tillståndskrav för kampsporter som tillåter våld som träffar huvudet var risken för skador, främst hjärnskador. En tillståndsprövning bör grunda sig på om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för den aktuella kampsporten innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. De säkerhetsbestämmelser som i dag gäller inom amatörboxningen och övriga kampsporter som organiseras av förbund anslutna till Riksidrottsförbundet bör vara en viktig utgångspunkt vid bedömningen av vad som ur säkerhets- och hälsosynpunkt ska kunna tillåtas. Det är emellertid svårt att sätta upp generella säkerhetskrav för samtliga kampsporter. Vid bedömning av vilka krav som ska ställas på säkerheten måste hänsyn tas till olika faktorer. Av den anledningen angavs att en generell begränsning av den totala matchtiden inte bör anges. Frågan om sådan maximal matchtid bör i stället prövas av tillståndsmyndigheten och bedömas med utgångspunkt i den specifika kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser. Jag har fullt förtroende för de bedömningar som görs av kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Med anledning av att Lars Wegendal nu lämnar riksdagen vill jag framföra mitt tack för hans engagemang i riksdagen, i idrottsfrågorna och i många andra frågor.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.