pomperipossaskatten

Skriftlig fråga 2001/02:1562 av Hagen, Catharina (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-08-27
Besvarad
2002-09-09
Anmäld
2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 augusti

Fråga 2001/02:1562

av Catharina Hagen (m) till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatten

Under hösten år 2001 uppmärksammades problemet med den s.k. pomperipossaskatten för entreprenörer som gjort andelsbyte. Efter en mycket segdragen process i Finansdepartementet och i riksdagens skatteutskott utlovades av regeringen, till slut, ett förslag till nya regler som skulle undanröja den s.k. pomperipossaeffekten.

Löftet från Finansdepartementet var att ett nytt förslag skulle presenteras före augusti månads utgång i syfte att nya regler skulle kunna beslutas, snarast, av riksdagen i höst.

Vilka åtgärder ämnar finansministern vidta så att detta löfte kommer att infrias vad avser tidtabellen?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:1562 besvarad av

den 9 september

Svar på fråga 2001/02:1562 om pomperipossaskatten

Finansminister Bosse Ringholm

Catharina Hagen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att löftet från Finansdepartementet om ett förslag till nya regler för att undanröja den s.k. pomperipossaeffekten kommer att infrias vad avser tidtabellen.

I ett betänkande, bet. 2001/02:SkU29, daterat den 24 april 2002, föreslog skatteutskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att den ska återkomma till riksdagen med ett förslag till en retroaktivt verkande lagändring som eliminerar de effekter som uppstår i förlustsituationer till följd av att ett tjänstebelopp ska tas upp till beskattning av den som genom ett uppskovsgrundande andelsbyte har avyttrat andelar i ett fåmansföretag. Utskottet har uttalat att regeringen senast i augusti 2002 ska återkomma till riksdagen med en proposition. Riksdagen biföll den 16 maj 2002 utskottets förslag och betänkandet överlämnades till regeringen samma dag (rskr. 2001/02:245). Beredningen av denna fråga är ännu inte avslutad.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.