Polisens arbete med återvändandet

Skriftlig fråga 2015/16:1189 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-09
Överlämnad
2016-05-09
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-18
Sista svarsdatum
2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

På pressträff den 2 maj 2016 redovisade regeringen att antalet utresor för personer som lämnar Migrationsverkets mottagande med tvång i nuläget ligger på ca 250 utresor per månad. Nivån har, utifrån regeringens redovisning, varit i princip konstant sedan år 2013.

Det måste vara en tydlig skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen. Det är grunden för en reglerad invandring. Att få återvändandet att fungera bättre är därför av stor vikt.

Det är mot denna bakgrund oroande att det inte sker någon ökad effektivitet i polisens arbete när det gäller återvändandet. Nivån är, enligt regeringens egen redovisning, konstant sedan år 2013.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är:

 

När kan vi förvänta oss resultat i regeringens arbete för att polisen ska verkställa fler av- och utvisningsbeslut?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1189 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/03693/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1189 av Johan Forssell (M) Polisens arbete med återvändandet

Johan Forssell har frågat mig när vi kan förvänta oss resultat i regeringens arbete för att polisen ska verkställa fler av- och utvisningsbeslut.

Ordning och reda är grundläggande för ett fungerande asyl- och mottagningssystem. Den som har fått ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut på sin asylansökan ska återvända till sitt hemland. Arbetet med verkställighet av beslut om av- och utvisning är en prioriterad fråga för regeringen och en rad olika åtgärder vidtas för att öka antalet återvändanden.

Som ett led i detta har regeringen i vårändringsbudgeten för 2016 föreslagit att ge ytterligare medel till Polismyndigheten, avsedda bland annat att förstärka och effektivisera arbetet med återvändande. Regeringen har också föreslagit medel för att utöka antalet förvarsplatser. Tillgång till strategiskt belägna förvarsplatser innebär korta transportsträckor och bidrar därmed till ett effektivt återvändandearbete.

Härutöver verkar regeringen för ett förbättrat och mer effektivt samarbete med mottagarländerna i fråga om återtagande av personer som ska återvända. För att underlätta arbetet ska sambandspersoner för återvändande placeras ut i aktuella länder.

I regleringsbrevet för 2016 har Polismyndigheten fått i uppdrag att ytterligare förstärka arbetet med att verkställa av- och utvisningsbeslut i syfte att avsevärt öka andelen verkställda beslut i förhållande till den mängd ärenden som överlämnats från Migrationsverket och det antal beslut om avvisning som Polismyndigheten fattat. I årsredovisningen för 2016 ska Polismyndigheten dessutom redovisa hur myndigheten säkerställt ett rättssäkert, enhetligt och effektivt verkställighetsarbete av av- och utvisningsbeslut i hela landet utifrån det processansvar för gränspolisverksamheten som tilldelats nationella operativa avdelningen.

Vidare har Migrationsverket och Polismyndigheten i regleringsbreven för 2016 fått i uppdrag att, med bistånd av Kriminalvården, genomföra en försöksverksamhet med syfte att effektivisera återvändandet. Målet är att vistelsetiden för personer som är inskrivna i mottagandet och har lagakraftvunna av- eller utvisningsbeslut påtagligt förkortas genom att fler avlägsnandebeslut verkställs. Detta ska uppnås bland annat genom att myndigheterna bättre tar tillvara sina olika kompetenser under hela asylprocessen och förstärker utredningen av identiteten i ett initialt skede av processen.

Jag förväntar mig att dessa åtgärder stegvis ger resultat i Polismyndighetens arbete med en effektiv verkställighet av beslut om av- och utvisning.

Regeringen följer utvecklingen och är beredd att vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 18 maj 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.