Palmecentret och dialogkonferensen

Skriftlig fråga 2007/08:1395 av Enochson, Annelie (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-06-19
Anmäld
2008-06-23
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2008-07-23
Svar anmält
2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 19 juni

Fråga

2007/08:1395 Palmecentret och dialogkonferensen

av Annelie Enochson (kd)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Den 11 juni stod Palmecentret som inbjudare till den dialogkonferens där Azzam Tamimi tilläts framföra ett budskap präglat av antisemitism och våldsglorifieringar. Enligt besökare på konferensen belönades Tamimi med applåder av en entusiastisk åhörarskara. På konferensen medverkade även Ghada Karmi som gjort sig känd som en Förintelseförnekare och för sina teorier om att judar varken är ett folk eller en nation. Den bok där Karmi utvecklar sina tankar fanns till salu under hela konferensen.

Palmecentrets omsättning på 250 miljoner finansieras till 90 procent av Sida vilket lämnar frågor om huruvida svenska skattepengar gjort det möjligt att finansiera Tamimis och Karmis omkostnader i samband med besöket.

Palmecentrets generalsekreterare Viola Furubjelke har även beklagat på Palmecentrets hemsida att de i stället för Tamimi inte kunnat bjuda någon av Hamas företrädare. Den terrorstämpling Hamas erhållit efter otaliga massakrer på sitt eget folk och israeler förhindrar Palmecentret från att göra en sådan inbjudan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att svenska biståndspengar inte används till arrangemang vars budskap går stick i stäv med visionen om ett demokratiskt och livskraftigt Palestina som kan leva i fred med sin granne Israel?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1395 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 23 juli

Svar på frågorna

2007/08:1330 Svenskt bistånd till företrädare för Hamas

2007/08:1395 Palmecentret och dialogkonferensen

Statsrådet Gunilla Carlsson

Fredrik Malm och Annelie Enochson har frågat mig på vilket sätt jag avser att vidta åtgärder om svenska biståndsorganisationer inte följer målen med svensk biståndspolitik med anledning av Palmecentrets konferens den 11 juni om den israelisk-palestinska konflikten. Jag besvarar båda frågorna i ett svar.

Låt mig inledningsvis påminna om att Sverige är en av de största givarna av stöd till palestinierna. Målsättningen med stödet är att främja fredsförhandlingar, det palestinska statsbyggandet och att lindra effekterna av den pågående konflikten. En betydande del av insatserna går till uppbyggnaden av palestinska institutioner och till det palestinska civila samhället. Förhoppningen är att våra insatser ska bidra till en fredlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten och lägga grunden för en självständig palestinsk stat som samexisterar med Israel i fred och säkerhet.

Mot bakgrund av det ovissa politiska läget i Västbanken och Gaza betonar strategin för det svenska stödet särskilt behovet av kontroll över biståndsmedlen och av att följa EU:s regelverk om restriktiva åtgärder i syfte att bekämpa terrorism. Detta regelverk omfattar bland annat förbud mot att göra penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser eller finansiella tjänster tillgängliga – vare sig direkt eller indirekt – för terrorister eller terroristgrupper. Biståndsmedel får följaktligen inte komma Hamasrörelsen tillgodo.

Använder en organisation statliga biståndsmedel för verksamhet som strider mot målsättningen eller gällande regelverk ligger skyldigheten att agera hos biståndsmyndigheten Sida. Enligt gällande regelverk blir då organisationen återbetalningsskyldig.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.