Översyn av straffet för mord

Skriftlig fråga 2015/16:811 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-16
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 1 juli 2014 trädde en lagändring i kraft som syftade till att öka användningen av livstidsstraffet. Avsikten var att detta straff skulle kunna användas i betydligt större utsträckning och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutsågs dömas ut i en majoritet av fallen. Lagtekniskt innebar ändringen att det i straffskalan för mord lades till att straffet är fängelse på livstid om omständigheterna är försvårande. Tillägget ska ses mot bakgrund av att livstids fängelse, enligt förarbetena till den tidigare lydelsen av lagtexten, skulle förbehållas de allvarligaste fallen samt att det av praxis framgick att detta straff skulle tillämpas då omständigheterna var synnerligen försvårande. 

Enligt Högsta domstolens tolkning i ett mål innebär lagändringen från 2014 inte någon förändring av det rättsläge som gällde tidigare. Därmed riskerar den lagändring som skedde att inte få det genomslag riksdagen avsåg, vilket inte är tillfredsställande. Statsrådet Morgan Johansson har i ett skriftligt svar på en fråga som jag ställt sagt att regeringen är beredd att se över vilka åtgärder som bedöms nödvändiga för att säkerställa att riksdagens avsikt med det tidigare beslutet tydliggörs. Det är givetvis angeläget att en sådan översyn sker skyndsamt, och det intressanta är givetvis när eventuella lagändringar kan träda i kraft. 

Min fråga till justitie- och migrationsministern är:

 

När och i vilken form kommer regeringen att göra den översyn av lagstiftningen som gäller straffet för mord?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:811 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01484/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:811 av Beatrice Ask (M) Översyn av straffet för mord

Beatrice Ask har frågat mig när och i vilken form regeringen kommer att göra den översyn av lagstiftningen som gäller straffet för mord.

I syfte att säkerställa att 2014 års lagändring avseende straffet för mord får genomslag i praktiken avser regeringen att i närtid ge en utredare i uppdrag att lämna de förslag till lagändringar som bedöms nödvändiga. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med lagförslag så snart som möjligt.

Stockholm den 24 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.