Till innehåll på sidan

Överenskommelser om större samlade exploateringar

Skriftlig fråga 2021/22:1271 av Marlene Burwick (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-03-15
Överlämnad
2022-03-15
Anmäld
2022-03-16
Svarsdatum
2022-03-23
Sista svarsdatum
2022-03-23
Besvarad
2022-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

Uppsala kommun, Knivsta kommun, Region Uppsala och staten ingick fyrspårsavtalet 2018. Undertecknare från regeringen var dåvarande bostadsminister Peter Eriksson. Syftet med avtalet var att investeringar i järnväg, bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik skulle ske samtidigt. Med en tydlig tidplan fick alla parter hållpunkter att förhålla sig till.

Utifrån avtalet har kommunerna lagt stora resurser på att planera för nya bostäder, arbetsplatser och ny kollektivtrafik. Trots att kommunens resurser behövs till mycket har fyrspårsavtalet prioriterats. Beslut har fattats och markköp har genomförts.

Trafikverket presenterade i december 2021 förslag till nationell plan som bara innehåller pengar för att fortsätta att planera utbyggnaden och inga pengar till den faktiska utbyggnaden av järnvägen. Det förutsätter att alla pengar till utbyggnaden kommer i nästa nationella plan, år 2026. Det är året innan fyrspåret ska börja byggas. I praktiken innebär Trafikverkets besked att fyrspåret skjuts flera år på framtiden.

Länsstyrelserna i Gävleborg, Stockholm och Uppsala har lämnat en rapport: Uppdrag (Fi 2020/03957) att följa upp efterlevnaden av överenskommelser om större samlade exploateringar. De skriver i rapporten bland annat:

”Länsstyrelserna noterar att Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 synes av förbiseende (?) helt sakna en redovisning av överenskommelserna. Det sätt som förslaget till finansiering nu är utformat på innebär att staten inte lever upp till sina åtaganden i avtalen. Kritiska delar i Trafikverkets förslag är den låga finansieringen av Ostkustbanan under planperioden samt oklarheter kring de för kommunerna tidskritiska trafikplatserna till E4:an som måste komma på plats för att deras utbyggnadsåtaganden ska vara möjliga att efterleva.

För Uppsala län berörs avtalen med Uppsala respektive Knivsta kommuner samt region Uppsala. Dessutom nämns överhuvudtaget inte trafikplats E4 Alsike/Bergsbrunna.”

Om tidsplanen skjuts upp riskeras hela fyrspårsavtalet. Att i Uppsala planera 33 000 bostäder har krävt mod, och lokalpolitikerna har motiverat utvecklingen gentemot Uppsalaborna med statens investeringar i järnvägen. Regeringen meddelade att fyrspåret skulle bli av vid ett regeringssammanträde på Uppsala slott den 30 maj 2018. Nu behövs återigen tydliga politiska signaler om vikten av att leva upp till avtalet.

Fyrspårsavtalet handlar om att råda bot på bostadsbristen. Bostadsbristen är fortfarande ett faktum. Uppsala behöver bostäder. Huvudstadsregionen behöver bostäder. Ska den här delen av Sverige fortsätta utvecklas behövs fler bostäder och tåg som går att lita på.

Min fråga till statsrådet Johan Danielsson är:

 

Hur ämnar statsrådet arbeta vidare med denna för Sverige så viktiga fråga?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.