Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2014/15:663 av Tina Acketoft (FP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-06-12
Överlämnad
2015-06-13
Anmäld
2015-06-15
Svarsdatum
2015-06-24
Sista svarsdatum
2015-06-24
Besvarad
2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Infrastruktur som järnvägar tar mycket lång tid att bygga. En av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor är den mellan Gävle och Sundsvall/Härnösand.

I dag är situationen på Ostkustbanan sådan att det i princip har nått kapacitetstaket för trafiken norr om Gävle. Det är till och med så illa att det nu tar åtminstone 20 minuter längre tid att resa från Sundsvall till Stockholm jämfört med för omkring 10 år sedan, trots att tågen nu kan gå med högre hastigheter. Orsaken till detta är kapacitetsbrist och därför väntetid på särskilda mötesplatser.

Men att innan Ostkustbanan får dubbelspår bygga mötesplatser, utan att vi med säkerhet vet att regeringen faktiskt fattar beslut om att prioritera detta dubbelspår, kan faktiskt visa sig vara riskabelt. Snarare kan det bli så att dessa mötesplatser blir permanenta och att de förhindrar en dubbelspårslösning.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Hur ser statsrådet på framtiden för Ostkustbanan?

Svar på skriftlig fråga 2014/15:663 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/4843/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:663 av Tina Acketoft (FP) Ostkustbanan

Tina Acketoft har frågat mig hur jag ser på framtiden för Ostkustbanan.

Ostkustbanan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall. Från Stockholm upp till Skavstaby där Arlandabanan viker av är det fyra spår. Sedan är det dubbelspår ända upp till Gävle, förutom en kort sträcka norr om Uppsala samt mellan Skutskär och Furuvik, men dessa byggs nu ut till dubbelspår. Mellan Gävle och Sundsvall är det enkelspår men Trafikverket har gjort och planerar att genomföra arbeten för att förbättra kapaciteten och robustheten på banan. Flera mötesstationer byggs och då tar man hänsyn till ett eventuellt framtida dubbelspår, dvs mötesstationerna försvårar inte för dubbelspår. Mellan Hudiksvall och Sundsvall pågår också spårbyte, bärighetsåtgärder och stängslingsarbeten.

Den första dubbelspårsetappen mellan Sundsvall och Gävle, sträckan Sundsvall–Dingersjö, ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet 2014−2025.

Den 21 maj i år gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen inför planperioden 2018−2029. Regeringens syfte med uppdraget är att hämta in underlag för en proposition med förslag till inriktning för infrastrukturplaneringen och ekonomiska ramar för planperioden. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018. Frågan om eventuella åtgärder tar regeringen ställning till i den kommande åtgärdsplaneringen. Det är således för tidigt att uttala sig om ekonomiska ramar och innehållet i en ny nationell plan.

Stockholm den 23 juni 2015

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.