Till innehåll på sidan

öppna förskolan i framtiden

Skriftlig fråga 2002/03:209 av Palm, Veronica (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-11-28
Anmäld
2002-11-28
Besvarad
2002-12-04
Svar anmält
2002-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 28 november

Fråga 2002/03:209

av Veronica Palm (s) till statsrådet Lena Hallengren om öppna förskolan i framtiden

Öppna förskolor fyller, enligt min uppfattning, en mycket viktig funktion. Dels är det ett bra sätt för barn att tidigt tränas till solidaritet och respekt tillsammans med andra barn, dels är det ett bra sätt för föräldern som är hemma att komma ut och träffa andra vuxna. Det är också en viktig plats för lek för de familjer som väljer att dra ut sin föräldraledighet så att barnen inte kommer in i den vanliga förskolan. Det går heller inte att förringa öppna förskolans sociala insatser för de föräldrar som är osäkra i sin föräldraroll och som där kan få stöd och hjälp. Kort sagt, öppna förskolan är viktig både för barn, föräldrar och samhället som helhet.

Öppna förskolan omfattas inte av förskolans läroplan. Det finns heller inga krav på kommunerna att över huvud taget ska ha öppna förskolor @ 119 av landets kommuner saknar det helt. Antalet öppna förskolor har minskat under hela 90-talet. År 2001 fanns 752 stycken, vilket kan jämföras med 1 600 i början av 90-talet. Öppna förskolans verksamhet är mer osäker än många andra viktiga verksamheter för barn och föräldrar. Då jag tycker att öppna förskolor är mycket viktiga, av ovan nämnda skäl, och då de inte omfattas av förskolans läroplan så kan jag känna en oro för dess existens i kommuner med svaga ekonomier.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av ovanstående?

Svar på skriftlig fråga 2002/03:209 besvarad av

den 4 december

Svar på fråga 2002/03:209 om öppna förskolan i framtiden

Statsrådet Lena Hallengren

Veronica Palm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta angående öppna förskolor i framtiden.

De öppna förskolorna är en del av kommunens förskoleverksamhet och erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrar får möjlighet till kontakt och gemenskap. För familjedaghemmen kan den öppna förskolan vara ett viktigt pedagogiskt komplement.

Det är allmänt omvittnat att de öppna förskolorna har stor betydelse för hemmavarande föräldrar och deras barn och även för dagbarnvårdare och barn i familjedaghem.

Eftersom det inte förekommer någon inskrivning i den öppna förskolan varierar antalet besökare från dag till dag. Verksamheten kan ha en stödjande funktion för vissa grupper som exempelvis ensamstående föräldrar eller de med utländsk bakgrund. Det är även vanligt att kyrkliga samfund anordnar olika öppna verksamheter.

Den öppna förskolan omfattas inte av förskolans läroplan. Däremot har Statens skolverk utfärdat Allmänna råd för öppen förskola. Allmänna råd är generella rekommendationer om hur en lag eller annan författning kan eller bör tillämpas.

Enligt de allmänna råden bör barn i förskoleåldern som inte har plats i förskola ha tillgång till öppen förskola. De allmänna råden anknyter till skollagens bestämmelser och till förskolans läroplan och utgår från förskolepedagogiska traditioner.

Enligt Skolverkets senaste rapporter Barnomsorg, skola och vuxenutbildning för 2002, del 1 och del 2, fortsätter antalet öppna förskolor att minska. Under de senaste tre åren har nästan 20 % av de öppna förskolorna försvunnit eller övergått till annan huvudman.

En ursprungstanke med den öppna förskolan var att pedagogisk verksamhet skulle kopplas samman med social och medicinsk service till barnfamiljerna. Under 1990-talet har flera kommuner öppnat så kallade familjecentraler. Där finns öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt individ- och familjeomsorg samordnade och samlokaliserade. Utvärderingar pekar på att samarbetet gett gott resultat när det gäller socialt förebyggande arbete.

Förskolans tillgänglighet har väsentligt förbättrats och antalet barn som är inskrivna i förskolan fortsätter att öka. Från och med januari 2003 kommer den allmänna förskolan för 4- och 5 åringar att träda i kraft. Även barn till arbetslösa och barn vars föräldrar är föräldralediga har nu rätt att behålla sin plats i förskolan.

Det är angeläget att kommunerna inventerar behovet av förskoleverksamhet av olika slag och att föräldrarnas önskemål om tillgång till öppen förskola tillgodoses. Det är också viktigt att verksamheten följs upp och utvärderas.

I dagsläget planeras inga särskilda åtgärder för den öppna förskolan. Det är min förhoppning att den verksamheten även i fortsättningen kommer att kunna vara en viktig pedagogisk träffpunkt för barnen, de hemmavarande småbarnsföräldrarna och för dagbarnvårdarna.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.