Till innehåll på sidan

Ökad trafiksäkerhet Västerås-Enköping

Skriftlig fråga 2011/12:707 av Haddad, Roger (FP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-07-23
Besvarad
2012-08-06
Svar anmält
2012-08-16
Anmäld
2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 23 juli

Fråga

2011/12:707 Ökad trafiksäkerhet Västerås-Enköping

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen har de senaste åren prioriterat satsningar på infrastruktur och vägunderhåll. I Mälardalen finns det flera viktiga sträckor som behöver åtgärdas för att öka trafiksäkerheten men också underlätta biltrafiken mellan huvudstaden och omkringliggande större städer i Mälardalen. Utifrån ett näringslivsperspektiv är detta också viktigt för alla godstransporter som belastar vägarna och som inte fraktas via tåg eller sjöfart.

Den senaste satsningen på motorväg vid E18 Västerås–Enköping har varit en mycket viktig prioritering och underlättat trafiken, men också ökat trafiksäkerheten. Däremot är det inte full motorvägsstandard mellan Västerås och Enköping. Det är därför angeläget att efterhöra regeringens prioritering och tidsplan för sträckan Västerås–Enköping. Dels på grund av kommunikationerna till Västerås flygplats, dels näringslivets behov av goda kommunikationer i Mälardalen, men inte minst på grund av trafiksäkerhetsskäl och åtgärder för att ytterligare stärka skyddet för passagerare som reser på dessa sträckor.

Min fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd blir:

Avser statsrådet att tidigarelägga och genomföra motorvägsstandard för den resterande delen av sträckan vid E18 Västerås–Enköping?

Svar på skriftlig fråga 2011/12:707 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 6 augusti

Svar på fråga

2011/12:707 Ökad trafiksäkerhet Västerås–Enköping

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Roger Haddad har frågat mig om jag har för avsikt att tidigarelägga och genomföra motorvägsstandard för resterande delen av sträckan vid E18 Västerås–Enköping.

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av den nordiska triangeln som binder samman Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Helsingfors. Delen mellan Västerås och Sagån är en av få delar mellan Örebro och Stockholm som inte är utbyggd till motorväg. Efter det att sträckorna Västerås–Västtjädra och Sagån–Enköping byggts om till motorväg återstår delarna Köping–Västtjädra och Västerås–Sagån för att få motorvägsstandard hela vägen från Örebro till Stockholm.

Regeringen beslutade den 29 mars 2010 om en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet samt fastställde de ekonomiska ramarna för 2010–2021. Sträckan Västerås–Sagån finns planerad för byggstart under perioden 2016–2018. Regeringen har också beslutat att Trafikverket får finansiera ombyggnaden av sträckan genom förskottering i form av räntefria lån från Västerås kommun, och upphandling av entreprenör pågår. Under hösten räknar Trafikverket med att en entreprenör har blivit antagen och att projektering och förberedande arbeten genomförs. I nuvarande planeringsläge bedömer Trafikverket att sträckan ska vara klar för trafikstart hösten 2014.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.