Till innehåll på sidan

Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän

Skriftlig fråga 2017/18:1580 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-07-17
Överlämnad
2018-07-18
Sista svarsdatum
2018-08-01
Anmäld
2018-08-09
Svarsdatum
2018-08-16
Besvarad
2018-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Just nu pågår skogsbränder i stort sett i hela landet. Enligt medierapporteringen är flera bränder fortfarande okontrollerade, och förhoppningen att kunna släcka dem i närtid är liten. Räddningstjänsten får på flera håll stöd av civila försvarsorganisationer och frivilliga. Brandbekämpningen är mycket krävande och människor måste få avbyte, rast och vila emellanåt. Bristen på uthållighet när det gäller utbildad räddningstjänstpersonal är påtaglig.

Utanför större städer finns behov av deltidsbrandmän. Att säkerställa att fler kan och vill åta sig den uppgiften är nödvändigt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att öka rekryteringen av brandmän och deltidsbrandmän?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1580 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2017/18:1580 av Beatrice Ask (M)
Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän

Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka rekryteringen av brandmän och deltidsbrandmän.

Det är kommunen som ansvarar för rekrytering av personal till den kommunala räddningstjänsten. Flera kommuner arbetar hårt med rekrytering och den största utmaningen är generellt att rekrytera personal för deltidsanställning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har vid ett antal tillfällen genomfört olika marknadsföringsåtgärder i syfte att öka intresset för brandmannayrket. 2017 lanserade MSB tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) en nationell hemsida för rekrytering av deltidsbrandmän. Hemsidan erbjuder bl.a. information om yrket och kontaktvägar till kommunala räddningstjänster.

Det viktigaste arbetet är emellertid det som sker lokalt i kommunerna och goda exempel finns från kommuner som bedriver ett aktivt rekryteringsarbete med gott resultat.

MSB ska enligt förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor bedriva grund- och vidareutbildningar inom området skydd mot olyckor. Utbildningarna ska säkerställa grundläggande kompetens hos kommunal räddningstjänstpersonal i hela landet. I dag kan MSB inte fullt ut möta de kommunala räddningstjänsternas behov av kompetens.

För att kunna möta framtidens behov har MSB i år fått ökad tilldelning av medel för utbildningsverksamheten vilket bl.a. har använts till att behålla utbildningsanläggningarna i Revinge och Sandö, regionalisering av deltidsbrandmannautbildningen samt utökning av antalet utbildningsplatser för utbildning av heltidsanställda brandmän.

MSB har begärt ytterligare 36 mnkr 2019 och 58 mnkr 2020 och framåt för att möta räddningstjänstens behov av kompetens de kommande åren.

Regeringen tillsatte i februari 2017 Räddningstjänstutredningen. Utredningen överlämnande den 19 juni i år betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Utredningen föreslår bl.a. att MSB ska få en särskild uppgift att stödja kommunerna i fråga om personalförsörjning av deltidsbrandmän. Betänkandet har remitterats.

Regeringen kommer noga följa utvecklingen på området och vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 16 augusti 2018

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.