Ökad otrygghet i Uppsala

Skriftlig fråga 2018/19:75 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-01-30
Överlämnad
2019-01-31
Anmäld
2019-02-01
Svarsdatum
2019-02-06
Sista svarsdatum
2019-02-06
Besvarad
2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste åren har otryggheten i Uppsala ökat. Skjutningar och sprängdåd har fått mest uppmärksamhet i medierna, men nu har det även framkommit att grupper av unga män trakasserar unga kvinnor och flickor i centrala Uppsala även under dagtid.

I Upsala Nya Tidning beskrivs situationens allvar mycket detaljerat. Flickor som har utsatts för trakasserierna berättar om händelserna, och en undersökning från Region Uppsala bekräftar bilden av otryggheten. Där framgår det att andelen unga tjejer som känner sig trygga på stan i Uppsala har minskat kraftigt. År 2013 svarade 45 procent av tjejerna i gymnasiet att de kände sig trygga när de var på stan i Uppsala. En siffra som sjunkit till endast 19 procent 2017.

Tjejer som känner sig otrygga uppmanas ofta att fundera på vad de behöver göra för att känna sig tryggare, till exempel att inte gå själva, att se till att de blir hämtade och annat som gör att de kan minska känslan av otrygghet. Detta är inte en acceptabel utveckling. Flickor och kvinnor ska kunna röra sig fritt och känna sig trygga, inte minst dagtid.

En av statens mest fundamentala uppgifter är att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Det är grunden för samhällskontraktet mellan staten och medborgarna. Att unga tjejers otrygghet har fallit så kraftigt i Uppsala visar på en allvarlig brist. En brist som måste åtgärdas omgående, särskilt om inte tilliten i samhället ska urholkas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att säkerställa tryggheten för flickor och unga kvinnor i Uppsala?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:75 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)Ju2019/00327/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:75 av Marta Obminska (M)
Ökad otrygghet i Uppsala

Marta Obminska har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han ämnar vidta för att säkerställa tryggheten för flickor och unga kvinnor i Uppsala. Frågan har överlämnats till mig.

Problemen som beskrivs i Upsala Nya Tidning är viktiga att ta på allvar. Alla ska kunna vistas i det offentliga rummet, på samma villkor. En utveckling som innebär att flickor och unga kvinnor inte kan vara trygga i sin utemiljö får aldrig bli accepterat eller normaliserat i ett jämställt land som Sverige.

Det finns flera aktörer som arbetar för ett tryggare och säkrare Uppsala, däribland Polismyndigheten, Uppsala kommun och Brottsförebyggande rådet i Uppsala. Exempelvis har ett arbete på senare år bedrivits för att förbättra situationen vid resecentrum, som av många upplevts som en otrygg plats. Gemensamma insatser riktade mot resecentrum fortsätter under 2019. Samtidigt är också andra platser i centrala Uppsala i behov av trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder.

Innan jul startade Uppsalapolisen en särskild insats med fokus på otrygghet och ordningsstörningar i centrum. Syftet är att med hög polisiär närvaro i city öka tryggheten hos medborgarna, och då särskilt hos flickor och unga kvinnor. I början på december placerades 18 nya poliser i lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Samtidigt lades arbetstidens förläggning om så att tjänstgöringstiden infaller under mer brottsbelastad tid.

Från Uppsala kommuns sida har man anställt ordningsvakter och fler socialarbetare som är ute och möter ungdomar. Kommunen har också ansökt om att få sätta upp övervakningskameror på utsatta platser. Vidare är flera frivilliga organisationer närvarande med sin verksamhet.

Som inrikesminister med ansvar för styrningen av Polismyndigheten verkar jag för att ge myndigheten så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag. Regeringen fastställde redan under den förra mandatperioden att Polismyndigheten behöver 10 000 fler polisanställda till 2024. Vi är fast beslutna att genomföra den expansion som aviserats.

Stockholm den 6 februari 2019

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.