Ojämlika LSS-insatser

Skriftlig fråga 2015/16:1059 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-05
Överlämnad
2016-04-05
Anmäld
2016-04-06
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I färsk statistik från Socialstyrelsen framgår det att fördelningen av LSS-insatser fördelas ojämlikt mellan könen och beroende på var man bor.

Män får ca 60 procent av LSS-insatserna. Statistiken visar att den högsta andelen personer som får LSS-insatser i förhållande till befolkning finns i Västerbottens län och den lägsta i Stockholms län.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér följande:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder mot bakgrund av ovanstående uppgifter om ojämlika LSS-insatser?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1059 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/02538/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1059 av Lotta Finstorp (M) Ojämlika LSS-insatser

Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av uppgifter om ojämlika LSS-insatser.

Att det finns skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar när det gäller beviljande av insatser enligt LSS är enligt statistiken uppenbar. Det är däremot osäkert i vilken utsträckning detta beror mer på strukturella faktorer än naturliga variationer i befolkningen. Det kan antas att det beror på både och.

Det är också känt att i samband med att LSS trädde i kraft och vårdhemsavvecklingen påbörjades så var en stor del av de kvinnor och män som omfattades av lagstiftningen ojämnt fördelade över landet. Det berodde huvudsakligen på landstingens tidigare lokalisering av vårdhem och andra verksamheter för LSS till vissa kommuner. Från början hanterades olikheterna mellan kommunerna dels genom avtrappande länsvisa mellankommunala utjämningar, dels genom avtal om kostnadsansvar mellan kommuner. Sedan 2004 (ändrat 2009) finns ett särskilt utjämningssystem för insatser enligt LSS som ska utjämna de skillnader som finns.

Jag har tagit initiativ till att det ska genomföras en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen och för närvarande bereds direktiv till en sådan utredning i Regeringskansliet. För mig är det mycket angeläget att både ett barn- och ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra utredningens analyser och ställningstagande. Ett viktigt skäl till översynen är också brister i rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitén i insatserna enligt LSS.

Stockholm den 13 april 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.