Nya Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-01-28
Överlämnad
2019-01-28
Anmäld
2019-01-30
Svarsdatum
2019-02-06
Sista svarsdatum
2019-02-06
Besvarad
2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns i dag en mycket begränsad möjlighet att öka antalet gods- och persontransporter, trots att efterfrågan finns. På den enkelspåriga delen Sundsvall–Gävle går det relativt tät trafik med snabbtåg, regionaltåg och godståg vilket gör hela systemet sårbart.

Trots att fler vill resa med tåg så försvåras det av att restiden mellan Sundsvall och Stockholm har ökat under de senaste årtiondena, när utvecklingen egentligen borde gått åt andra hållet.

I den förstudie som Trafikverket gjort konstaterar man att det kommer att bli nödvändigt med dubbelspår på hela den aktuella sträckan. Trots att man gjort vissa kapacitetsökande åtgärder är sträckan väldigt hårt belastad och kommer att vara så tills ett dubbelspår kommer på plats. Banorna är viktiga för att uppnå ett sammanhållet och bättre fungerande nät för godstransporter genom landet och internationella transporter. Sträckan binder ihop viktiga delar av svensk industri med de marknader man vill nå. Exportvärden på det gods man transporterar är stora men kan bli än större.

Sedan år 2000 har trafiken på sträckan näst intill fördubblats samtidigt som restiderna ökat. Om inte kapaciteten höjs kommer situationen bli än mer ansträngd vilket kan leda till att inte minst persontransporterna blir färre då fler i stället väljer flyget.

Ostkustbanan har en viktig funktion att fylla då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. För att undvika en kapacitetsförsvagning bör arbetet med dubbelspår prioriteras och skyndas på.

I regeringsförklaringen nämns investeringar på järnväg i norra Sverige och Norrbotniabanan men ingenstans finns den nya Ostkustbanan omnämnd.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet och regeringen att fatta några beslut kommande mandatperiod för att förverkliga en ny ostkustbana med dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:49 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)N2019/

00332/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:49 av Jörgen Berglund (M)
ny Ostkustbana mellan Sundsvall och Gävle

Jörgen Berglund har frågat mig om jag och regeringen avser att fatta några beslut kommande mandatperiod för att förverkliga en ny Ostkustbana med dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Först och främst vill jag nämna att flera åtgärder för att öka kapaciteten på Ostkustbanan och anslutningar till banan är på gång och genomförs just nu. Bland annat har förbättringar av bärighet gjorts samt bygge av 2,5 km dubbelspår i Njurunda pågår.

Regeringen beslutade om en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 den 31 maj 2018 (dnr N2018/03462/TIF). Den nationella planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur och innefattar den största järnvägssatsningen i modern tid. Sammanlagt innehåller den nationella planen åtgärder på Ostkustbanan och Ådalsbanan i och mellan Sundsvall och Gävle på omkring 8 miljarder kronor.

Stockholm den 5 februari 2019

Tomas Eneroth

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.