Nordgen

Skriftlig fråga 2016/17:1883 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-09-05
Överlämnad
2017-09-06
Anmäld
2017-09-07
Svarsdatum
2017-09-13
Sista svarsdatum
2017-09-13
Besvarad
2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Nyligen besökte jag Frölagret och Nordgen på Svalbard. Det var ett intressant och lärorikt studiebesök om deras verksamhet. Under istäcket bevaras fröer från jordens olika hörn. Det finns fröer alltifrån Norden, EU och Afrika till USA samt Nord- och Sydkorea. Nationsgränserna är utsuddade, och här säkerhetskopieras fröerna för att bevara den biologiska mångfalden till eftervärlden.

Nordgen i sin tur är en nordisk institution som har hand om den dagliga hanteringen och verksamheten på Frölagret. Nordgens viktigaste mål är dessutom att bidra till att de nordiska ländernas mångfald av växter, husdjur och skog bevaras. Det är en verksamhet som har funnits i över 30 år. Den bedrivs även utanför Malmö (huvudkontor samt växter) och i närheten av Oslo (husdjur). Nordgens verksamhet finansieras via Nordiska ministerrådet.

När jag besökte Nordgen framkom det att de har ett ekonomiskt underskott på grund av ökade arbetsuppgifter, och de menade att de skulle behöva ytterligare medel för att kunna uppfylla sitt mandat. Om de inte får extra resurser uppskattar de att uppemot 25 000 frösorter kan gå förlorade. Det framkom också att det finns mögel och fuktskador i Nordgens kontorsbyggnad, något som behöver åtgärdas. Personalen byts även ut vart åttonde år på grund av det nordiska samarbetets åttaårsregel. Det är inte helt lätt att hitta personal med kompetens för att arbeta på en genbank, eftersom det inte finns andra genbanker i Norden. För Nordgen har det inneburit extrakostnader på grund av utbildning av ny personal.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström lyder:

 

Vilka initiativ kommer ministern att ta för att säkerställa att Nordgen kan bedriva sin verksamhet fullt ut?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1883 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1883 av Lars Mejern Larsson (S) NordGen

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag avser ta, som utrikesminister och nordisk samarbetsminister, för att säkerställa att NordGen kan bedriva sin verksamhet fullt ut.

Jag delar Lars Mejern Larssons uppfattning att NordGen bedriver en viktig verksamhet som tillför stor och konkret nordisk nytta. Regeringen är väl medveten om NordGens utmaningar med eftersatt underhåll, eftersläpning av fröhantering samt bristande ekonomiska förutsättningar. Sverige är pådrivande i de diskussioner som förs i olika fora och ministerråd inom det nordiska systemet för att hitta extra medel att tillföra NordGen.

I Nordiska ministerrådets budgetförslag för 2018 ingår en ökad tilldelning till NordGen. Utöver detta har Sverige föreslagit att medel från samarbetsministrarnas budget för 2017 ska överföras till NordGen snarast möjligt för att komma tillrätta med de mest akuta behoven. Detta är också något jag nämnde då jag mötte mina nordiska kollegor i Köpenhamn nyligen.

Vid sidan av den rena finansieringsfrågan finns det även behov för strategiska diskussioner om vilka fröer som hanteras och lagras för att säkerställa att våra resurser faktiskt går till att bevara de för Norden mest värdefulla arterna.

Arbete pågår alltså på bred front för att se till att NordGen också fortsatt kan vara ett flaggskepp i det nordiska samarbetet.

Stockholm den 13 september 2017

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.