Till innehåll på sidan

Nonylfenol i svenska vatten

Skriftlig fråga 2007/08:1158 av Arkelsten, Sofia (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-04-25
Anmäld
2008-04-25
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2008-05-13
Besvarad
2008-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 25 april

Fråga

2007/08:1158 Nonylfenol i svenska vatten

av Sofia Arkelsten (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Naturskyddsföreningen och Svenskt Vatten visar i dag i en studie att kläder från ett stort antal svenska klädföretag innehåller det giftiga ämnet nonylfenoletoxylat. Det giftiga ämnet leder till stora miljöproblem både där textilierna produceras och här i Sverige och man räknar med att importen leder till att uppemot nio ton av det starkt giftiga ämnet nonylfenol årligen släpps ut i svenska vatten.

Vad avser miljöministern att vidta för åtgärder för att giftiga ämnen som nonylfenol inte ska hamna i svenska vattendrag framöver?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1158 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 13 maj

Svar på fråga

2007/08:1158 Nonylfenol i svenska vatten

Miljöminister Andreas Carlgren

Sofia Arkelsten har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att giftiga ämnen som nonylfenol inte ska hamna i svenska vattendrag framöver.

Låt mig börja med att säga att jag ser mycket allvarligt på den diffusa spridningen av giftiga ämnen från varor till svenska vattendrag. Havsmiljön och särskilt miljön i Östersjön är en prioriterad fråga för regeringen. Sverige har också en mycket ambitiös kemikaliepolitik som återspeglas i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Enligt miljökvalitetsmålet ska varor så långt det är möjligt vara fria från farliga ämnen.

En stor del av de varor som konsumeras i Sverige är producerade utomlands och ofta utanför EU. Därför måste vi agera inom EU och internationellt för att höja medvetenheten i denna fråga, få till stånd informationssystem för farliga ämnen i varor och vid behov begränsa användningen av sådana ämnen.

Riskerna med nonylfenol och nonylfenoletoxylater har utvärderats inom EU och användningen har begränsats inom ett flertal områden. Det innebär att ämnena inte får säljas eller användas i koncentrationer som överstiger 0,1 procent för bland annat rengöringsprodukter, textilier och papper. Den nya kemikalielagstiftning Reach innebär ökade krav på tillverkaren eller den som importerar en vara att lämna information om särskilt farliga ämnen i varan. I EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) är nonylfenol ett så kallat prioriterat farligt ämne, vilket innebär att utsläpp ska upphöra eller stegvis minska. Nonylfenoler är också en prioriterad grupp kemikalier i Helcoms aktionsplan för Östersjön, som antogs på miljöministermötet i Krakow den 15 november 2007.

Med anledning av de nya uppgifterna om förekomst av nonylfenoletoxylater i textilier finns det anledning för EU att både se över riskbedömningen och hur tillsynen över gällande regler fungerar.

Sverige är drivande inom EU med att ta fram vägledning för Reachlagstiftningen i syfte att säkerställa att information om särskilt farliga ämnen i varor lämnas vidare i leverantörskedjan och till konsumenterna. Kommissionen ska enligt Reach göra en översyn av skyldigheten att lämna information om särskilt farliga ämnen i varor. Regeringen avser att vid översynen verka för en skyldighet för importörer och tillverkare att informera konsumenter även om varans innehåll av farliga ämnen. Konsumenternas möjlighet att välja bort varor som innehåller farliga ämnen är ytterligare en drivkraft för att förhindra att sådana ämnen släpps ut i svenska vattendrag och för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Regeringen är starkt pådrivande för utvecklingen av den globala kemikaliesäkerhetsstrategin (SAICM). Inom ramen för SAICM har regeringen tagit initiativ till ett internationellt seminarium om behov av information om farliga ämnen i varor. Seminariet kommer att genomföras i slutet av 2008. Regeringen har inom politiken för global utveckling (PGU) identifierat behovet av att verka för att förbättra informationen om kemikalier i varor i syfte att minska miljö- och hälsorisker under varans hela livscykel.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.