Till innehåll på sidan

momsfordringar

Skriftlig fråga 2003/04:1241 av Larsson, Maria (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-05-21
Anmäld
2004-05-24
Besvarad
2004-05-26
Svar anmält
2004-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 21 maj

Fråga 2003/04:1241

av Maria Larsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om momsfordringar

Många företagare måste göra stora privatekonomiska uppoffringar för att kunna betala in mervärdesskatten. Momsskulden till staten kan uppstå långt före det att den underliggande fakturan är betald.

Inte mindre än 55 % av alla företag uppgav i en undersökning gjord av Företagarna att de under 2003 tvingats betala moms för fakturor som ännu ej betalts. Det är uppenbart att detta skapar ett likviditetsproblem för företagaren.

Likaså har det visat sig omöjligt för en företagare att kunna kvitta en skatteskuld som uppstått på grund av mervärdesskatt mot en fordran i mervärdesskatt som företagaren har på staten ett senare räkenskapsår. Reglerna är helt enkelt inte företagsvänliga och de fiskala vinsterna för staten är försumbara.

Min fråga till finansministern är:

Vad avser finansministern att göra för att underlätta för småföretagen vad gäller mervärdesskatteinbetalningar?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1241 besvarad av

den 26 maj

Svar på fråga 2003/04:1241 om momsfordringar

Finansminister Bosse Ringholm

Maria Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för småföretagen vad gäller mervärdesskatteinbetalningar.

Frågan har ställts mot bakgrund av en undersökning gjord av Företagarna enligt vilken 55 % av undersökta småföretag har uppgett att de under 2003 tvingats betala in mervärdesskatt innan de fått betalt av kunden. Det är enligt frågeställaren uppenbart att detta skapar likviditetsproblem för företagaren. Frågeställaren har vidare anfört att företagen inte kunnat kvitta en skatteskuld som uppstått på grund av mervärdesskatt mot en fordran i mervärdesskatt som företagaren har på staten ett senare räkenskapsår.

Mervärdesskatt ska, som all annan skatt, betalas senast på sin förfallodag. Om detta inte görs kommer senare inbetalningar till skattekontot eller fordringar på återbetalning av skatt att tas i anspråk för betalning av skulden. Den skattskyldige får i så fall betala ränta på det underskott som under mellantiden eventuellt funnits på skattekontot.

När det gäller undersökningen som utförts av Företagarna har jag den 14 januari i år svarat på frågor med samma innebörd från Claes Västerteg och Åsa Torstensson, frågorna 2003/04:510 och 516. Jag hänvisar till detta svar.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.