Till innehåll på sidan

Möjligheterna för svenskar bosatta i Storbritannien att söka pass

Skriftlig fråga 2021/22:1620 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-05-23
Överlämnad
2022-05-23
Anmäld
2022-05-25
Svarsdatum
2022-06-01
Sista svarsdatum
2022-06-01
Besvarad
2022-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

En bekymrad mamma kontaktade mig gällande processen att förnya pass vid svenska ambassaden i London. Hon pekade på bokningstiderna, resekostnaderna och ändringarna efter Brexit med att den fria rörligheten mellan Storbritannien och Europeiska unionen upphörde den 31 december 2020. 

De långa bokningstiderna för att förnya passet har gjort det svårt för de cirka 100 000 svenskar som bor i Storbritannien. Nyligen ändrades möjligheten att boka tider för passansökan från ett tillfälle i veckan till en gång i månaden. De dyra rese- och omkostnaderna är också omständliga, särskilt för de svenskar som inte bor i London. Samtidigt finns ett stort behov av att systemet uppdateras, moderniseras och digitaliseras. 

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Storbritannien. Senast i februari besökte utrikeshandelsminister Anna Hallberg landet för att stärka handeln mellan Sverige och Storbritannien. Många ungdomar väljer att åka dit för att lära sig språket och arbeta. Samtidigt har intresset för Sverige och den svenska kulturen och livsstilen ökat i Storbritannien. 

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:


Avser ministern att vidta åtgärder för svenskar i Storbritannien att söka pass?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1620 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2022/08199 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1620 av Lars Mejern Larsson (S)

Möjligheterna för svenskar bosatta i Storbritannien att söka pass

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för svenskar bosatta i Storbritannien att söka pass vid ambassaden London med hänvisning till bland annat de långa bokningstider som råder.

Svenska ambassaden i London är den största passmyndigheten i utlandet och hanterar en stor mängd ansökningar om ordinarie pass, provisoriska pass och nationella ID-kort. Den ökade mängden ansökningar är både en konsekvens av pandemin och av Storbritanniens utträde ur EU, och förutses långsiktigt kvarstå på en hög nivå.

Utrikesdepartementet och ambassaden London har under flera år haft en dialog om att tillföra ambassaden resurser för att möta de ökande behoven. Tidvis har extra resurser tilldelats ambassaden av Utrikesdepartementet. Ambassaden har av Utrikesdepartementet efterfrågat och fått bemyndigande för flera lokalt anställda att handlägga passärenden, vilket har genomförts.

Myndighetens service- och tillgänglighetsnivå får anpassas till förutsättningarna i det enskilda fallet, och myndigheten har rätt att fördela sina resurser så att verksamheten i sin helhet kan fungera på bästa sätt.

Då skyldigheten att hjälpa enskilda begränsas av vad som är lämpligt med hänsyn till frågans art, behovet av hjälp och myndighetens verksamhet kan hjälpens omfattning, i detta fall antalet tillgängliga tider för passansökan, påverkas av myndighetens arbets- och resursförhållanden.

Vid ansträngda arbetssituationer eller om det råder brist på tillgängliga resurser kan möjligheten att hjälpa vara mer begränsad. Då efterfrågan är större än utbudet har det resulterat i fördröjd hantering.

I tillägg till stora ansträngningar för att ge god service inom ramen för tillgängliga resurser, har ambassaden gjort upprepade informationsinsatser om passverksamheten gentemot svenska medborgare i Storbritannien i syfte att förkorta handläggningstiden.

Stockholm den 1 juni 2022

Ann Linde

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.