Mjölkproduktion i Norrland

Skriftlig fråga 2015/16:1147 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-26
Överlämnad
2016-04-26
Anmäld
2016-04-27
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Situationen för Sveriges mjölkbönder är dålig. På grund av ett sviktande världsmarknadspris och dålig lönsamhet tvingas fem svenska mjölkbönder varje vecka att sluta med sin verksamhet. Situationen riskerar att försvåras ytterligare för de bönder som är i behov av längre transporter om regeringen inför den kilometerskatt som Miljöpartiet föreslagit. På sikt slås stora delar av mjölkproduktionen i Norrland ut om konkurrensvillkoren försämras ytterligare. 

Tyvärr tycks inte regeringen inse hur allvarligt läget är. Färre mjölkbönder i Norrland minskar inte efterfrågan. I stället kommer importen av mjölk att öka, liksom utsläppen på grund av längre transporter. Det är således klimatsmart att uppmuntra vår inhemska mjölkproduktion.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra konkurrensvillkoren för mjölkproduktionen i Norrland? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1147 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/03087/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1147 av Edward Riedl (M) Mjölkproduktion i Norrland

Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att förbättra konkurrensvillkoren för mjölkproduktionen i Norrland.

Det är korrekt som Edward Riedl säger att mjölkbönderna blir färre och färre i norra Sverige. Samtidigt ökar antalet mjölkkor per besättning. Det medför att mängden producerad mjölk har legat på ungefär samma nivå under de senaste fem åren, vilket bl.a. redovisas i Jordbruksverkets rapport om landsbygdens utveckling i norra Sverige som publiceras varje år i maj månad.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka mjölkföretagen. Bland åtgärderna återfinns en nötpeng inom gårdsstödet, ersättning för utökad klövhälsovård i landsbygdsprogrammet, maximal nationell medfinansiering av det särskilda stödet från EU till mjölkproducenter, exportfrämjande åtgärder för mejerisektorn. Jordbruket kompenseras också fullt ut för de höjningar av dieselskatten som görs från 2016. För att stärka konkurrenskraften för jord- och skogsbruket ökade regeringen dieselskattereduktionen från 0,9 kronor per liter till, 1,70 kronor per liter den 1 januari 2016. Denna höjning som gäller t.o.m. 2018 innebär att regeringen investerar ungefär 300 miljoner kronor per år i jord- och skogsbruket.

För mjölkproducenterna i Norrland, finns också det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige som i år har tillförts ytterligare 14 miljoner kronor per år för att utnyttja stödets hela budget. Kompensationsstödet är ytterligare ett stöd som syftar till att nå konkurrenskraftiga företag i alla delar av landet.

Regeringen arbetar just nu gentemot kommissionen för förbättrade möjligheter att betala förskott på jordbruksstöden i höst då vi vet att likviditeten på många företag är ansträngd.

Även om situationen för mjölkproducenterna är svår är min förhoppning att efterfrågan på mjölk ska öka och att det ska finnas en god framtid för duktiga producenter och konkurrenskraftiga företag i hela landet.

Stockholm den 3 maj 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.