Minskningen av insekter

Skriftlig fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-10-30
Överlämnad
2017-10-31
Anmäld
2017-11-07
Svarsdatum
2017-11-08
Sista svarsdatum
2017-11-08
Besvarad
2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

En ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809) visar att 75 procent av alla flygande insekter i naturreservat i Tyskland har försvunnit under de senaste 27 åren.

Detta är en mycket oroväckande upptäckt, säger Hans de Kroon vid Radboud University i Nederländerna till The Guardian. Det var Hans de Kroon som ledde forskningsstudien.

Orsakerna bakom den dramatiska förändringen är inte helt klara men pekar på att stora naturområden förstörts samtidigt som användandet av bekämpningsmedel mot insekter har ökat. Det moderna jordbrukets utbredning är en faktor, liksom klimatförändringarna, menar författarna av studien. Minskningen av insekter får konsekvenser för alla landskap som domineras av jordbruket, säger forskarna.

Men det är inte bara forskare som blir oroliga över denna utveckling. Hemma hos mig i Jämtland undrar många vad vi kan göra lokalt och regionalt och vilka åtgärder man har vidtagit nationellt i denna så viktiga fråga?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vad avser ministern att göra för att den svenska situationen ska utredas, vilka åtgärder kommer ministern att vidta om det visar sig att insekterna i Sverige har minskat på liknande dramatiska sätt och hur agerar och kommer Sverige att agera internationellt i denna viktiga fråga?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:193 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02647/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:193 av Anna-Caren Sätherberg (S) Minskningen av insekter

Anna-Caren Sätherberg har frågat mig vad jag avser att göra för att den svenska insektssituationen ska utredas, vilka åtgärder jag avser att vidta om det visar sig att insekterna i Sverige har minskat på liknande drama-tiska sätt som i Tyskland och hur Sverige kommer att agera internatio-nellt i denna viktiga fråga.

Frågorna är ställda med hänvisning till den nyligen publicerade rapporten från en forskningsstudie som genomförts i Tyskland och som visar att förekomsten av de flygande insekterna i flera naturreservat minskat med 75 % under en period på 27 år.

Den tyska studien har uppmärksammats i svensk media och svenska insektsforskare har i samband med detta indikerat att utvecklingen i Sverige kanske inte är lika negativ som i Tyskland även om det kan
finnas nedgångar även här.

Förutsättningarna för liknande studier är särskilt goda i Sverige. Sats-ningarna inom ramen för det svenska Artprojektet och den rikstäckande insamling av insekter som genomfördes i regi av Naturhistoriska Riks-museets och Station Linné under åren 2003 till 2006 lägger en viktig grund för att en sådan jämförelse ska vara möjlig. Även om ingen mer omfattande studie har inletts i Sverige så är det möjligt att studera even-tuella förändringar av förekomsten av enskilda arter eller insektsgrupper. En sådan detaljnivå skulle dessutom vara mer värdefull för att förstå de bakomliggande orsakerna till en eventuell minskning än vad som är möj-ligt med den tyska studien.

För att motverka en negativ utveckling är det är viktigt att skapa gynn-samma miljöer för insekter. Regeringens förslag till förstärkning i Bud-getpropositionen för 2018 av miljöåtgärder för ängs- och betesmarker inom ramen landsbygdsprogrammet med totalt 255 miljoner kronor fram till 2020 är en riktad åtgärd som jag bedömer gynna bland annat insektsarter som är knutna till odlingslandskapet. Regeringens förslag till ökade anslag i Budgetpropositionen för 2018 för omställning till eko-logisk odling med totalt 175 miljoner kronor fram till 2020 är också en åtgärd som är gynnsam för insektspopulationen. En ökad ekologisk odling innebär bland annat en minskad användning av bekämpnings-medel och en ökad variation i jordbruksproduktionen.

Åtgärdsprogram för hotade arter är en annan åtgärd som är viktig. För närvarande finns 56 program som omfattar 151 rödlistade insektsarter. Även regeringens förslag för skydd och förvaltning av värdefull natur med cirka 2,7 miljarder kronor per år under perioden 2018 till 2020
i Budgetpropositionen för 2018 är en annan viktig satsning som är betydelsefull för att förebygga att insekterna minskar i antal.

Regeringen är oroad över den utbredda användningen av kemiska växtskyddsmedel i privata trädgårdar, när det finns fullgoda alternativ. För att skydda miljön, särskilt vattenmiljön och pollinerande insekter (såsom bin och humlor) och människor från risker vid privat bruk av kemiska växtskyddsmedel kommer Sverige vidta åtgärder där mål-sättningen är att det ska leda till förbud mot sådan användning.

För mig och för regeringen är det av stor vikt att utformningen av
EU:s gemensamma jordbrukspolitik ger förutsättningar för ett varierat odlingslandskap med lämpliga livsmiljöer för många insektsarter även efter år 2020.

Stockholm den 8 november 2017

Karolina Skog

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.