Till innehåll på sidan

Miljöstyrningsrådet

Skriftlig fråga 2007/08:1131 av Johnsson, Jeppe (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2008-04-21
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Anmäld
2008-04-22
Besvarad
2008-05-13
Svar anmält
2008-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 21 april

Fråga

2007/08:1131 Miljöstyrningsrådet

av Jeppe Johnsson (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Miljöstyrningsrådet är ett bolag som bildades 1995 och som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting.

Miljöstyrningsrådet rekommenderar att vi inte konsumerar till exempel torsk som är fångad i svenska vatten. Däremot är det, enligt rådets rekommendationer, ok att äta torsk som är fångad i till exempel Barents hav. Denna fisk har i många fall frysts ned, transporterats till Kina för beredning och sedan åter transporterats till Europa för försäljning. Världsnaturfonden har i en färsk rapport varnat för att det förekommer olagligt fiske i bland annat Barents hav.

I januari 2008 stod på Fiskeriverkets hemsida följande, under rubriken Konsumentinformation. ”Kan jag med gott samvete köpa den fisk som säljs? Det är en fråga som många konsumenter ställer sig idag. Fiskeriverkets syn är att det kan man absolut göra så länge fisken är lagligt fångad, enligt de kvoter som bestämts gemensamt av medlemsländerna i EU eller annan berörd part.”

Den svenska torsken är fångad inom de kvoter som förhandlats fram av Sveriges jordbruksminister inom EU-samarbetet. Fiskeriverket utövar en noggrann kontroll för att garantera att fisken är lagligt fångad.

Här uppstår en konflikt. Sverige förhandlar genom sin jordbruksminister fram en svensk kvot samtidigt som Miljöstyrningsrådet avråder svenska folket från att konsumera den fisk som fångats inom den framförhandlade kvoten.

Avser statsrådet att ta initiativ till en översyn av Miljödepartementets roll i Miljöstyrningsrådet?

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1131 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 13 maj

Svar på fråga

2007/08:1131 Miljöstyrningsrådet

Miljöminister Andreas Carlgren

Jeppe Johnsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en översyn av Miljödepartementets roll i Miljöstyrningsrådet.

De flesta av dagens miljöproblem hör samman med hur vi konsumerar och producerar varor och tjänster. Ekonomiska styrmedel och nationell lagstiftning är inte tillräckliga för att lösa de miljöproblem som uppkommer därav. Regeringen är angelägen om att när så är lämpligt också använda marknadsorienterade styrmedel. Med hjälp av marknadskrafterna kan företagens miljöarbete komma längre än vad som föreskrivs i lagstiftningen. Miljön har kommit att bli ett argument i marknadsföringen, vilket skapar en miljödriven affärsutveckling.

Regeringen presenterade den 8 mars 2007 sin handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling för riksdagen (skr. 2006/07:54).

I skrivelsen gör regeringen bedömningen att miljöanpassad offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och därmed produktion. Regeringen gör här tydligt vikten av att myndigheter inom stat, kommun och landsting – så långt det är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling och gemenskapsrätten – ställer krav på miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Av handlingsplanen framgår också att Miljöstyrningsrådet är en nyckelaktör för att driva utvecklingen av miljöanpassad upphandling framåt. Riksdagen godtog handlingsplanen.

Miljöstyrningsrådets uppgift är att ge den offentliga sektorn frivillig vägledning om hur miljöanpassad upphandling kan ske inom ramen för EG:s grundläggande principer och upphandlingsdirektiven. Rådet har en viktig roll att se till att de miljökrav som ställs upplevs som relevanta, proportionella och inte innebär tyngre administrativ börda för upphandlande myndigheter, enheter eller leverantörer. I det ingår bland annat att ta fram upphandlingskriterier för olika varor och tjänster. Särskilda kriterier finns för till exempel fisk och skaldjur. Arbetsgruppen för fisk, som består av representanter från olika viktiga intressenter inom fiskesektorn, var överens om att en av de viktigaste faktorerna för kriteriet för den fisk som upphandlas inom offentlig sektor är att den ska komma från ”hållbara bestånd” oavsett ursprung. På önskemål från upphandlande myndigheter togs även en särskild lista fram. Listan, som kopplar till detta kriterium, beskriver statusen för de vanligast förekommande fiskarterna. Den ger en vägledning om de kan anses vara godtagbara eller om man bör tillämpa försiktighet eller rent av avstå.

Miljöstyrningsrådet ska med sin lista vägleda upphandlare, men också andra intresserade, vilka fiskbestånd som är hållbara och visa på alternativ till sådan fisk som är både rödlistad och utrotningshotad. Vad som är lagligt fångat behöver inte vara detsamma som hållbart och det gäller oavsett om det är svenska eller internationella vatten.

Miljöstyrningsrådets organisationsform som bolag där staten, Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenskt Näringsliv är delägare, ger möjligheten till en bra sammansättning av intressenter. Tillsammans med de referensgrupper som bildas med aktörer från den offentliga sektorn, akademin, näringslivet och ideella organisationer ges en flexibel och kompetent organisation, väl lämpad att utveckla frivilliga miljökriterier för de offentliga upphandlare som vill driva på utvecklingen av miljö­anpassade produkter, teknik och tjänster.

Mot denna bakgrund finner jag inget behov av att se över statens engagemang i Miljöstyrningsrådet eller dess uppdrag inom miljöanpassad offentlig upphandling.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.