Luftfartsverket och Sveriges flygtrafikledning

Skriftlig fråga 2019/20:1249 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-04-23
Överlämnad
2020-04-23
Anmäld
2020-04-24
Svarsdatum
2020-04-29
Sista svarsdatum
2020-04-29
Besvarad
2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

På grund av coronakrisen har nationell och internationell flygtrafik i det närmaste avstannat helt. Luftfartsverket utgör en central del av svensk infrastruktur med ansvar för en väl fungerande civil och militär flygtrafiktjänst i svenskt luftrum. Luftfartsverket ska även genomföra ett antal regeringsuppdrag, i huvudsak för att tillgodose Försvarsmaktens behov. Flygtrafiktjänsten är och måste hanteras som en del av hela flygkedjan och måste fungera för att det ska gå att flyga civilt och militärt, såväl nationellt som internationellt. Luftfartsverket, som till ca tre fjärdedelar finansieras av avgifter från de civila flygande kunderna, har nu på kort tid tappat största delen av sina intäkter – men alla kostnader finns kvar.

Den rådande situationen sätter ljuset på att denna finansieringsmodell är undermålig. Det behövs på längre sikt ett mer robust ramverk som kan garantera leverans av flygtrafikledning även i kristider.

Luftfartsverket omfattas inte av den lagstiftning som möjliggör så kallat korttidsarbete och har heller inte beviljats ekonomiskt stöd av uppdragsgivaren och ägaren, det vill säga staten.

Luftfartsverket har, av ekonomiska skäl, i dagarna varslat 500 medarbetare om uppsägning. Det är uppenbart att en stor del av svensk flygtrafikledning nu är hotad, något som fackförbundet ST har påpekat för regeringen och trafikutskottets och försvarsutskottets ledamöter. De vädjar om ett skyndsamt agerande för att värna flygtrafikledningen i Sverige.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:


Avser ministern att verka antingen för att ekonomiska medel tillförs Luftfartsverket så att verket kan fullfölja sitt arbete eller för att de anställda på Luftfartsverket ska omfattas av reglerna för korttidspermitteringar?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1249 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)I2020/

01215/US

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1249 av Jens Holm (V)
Luftfartsverket och Sveriges flygtrafikledning

Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka antingen för att ekonomiska medel tillförs Luftfartsverket så att verket kan fullfölja sitt arbete eller för att de anställda på Luftfartsverket ska omfattas av reglerna för korttidspermitteringar.

Nästan all reguljär flygtrafik i Sverige har upphört, såväl in- som utrikes. Som en följd av detta har Luftfartsverket förlorat huvuddelen av sina intäkter. Luftfartsverket fullgör sitt uppdrag, men den förändrade ekonomiska situationen gör att myndigheten har beslutat att varsla anställda i syfte att minska sina kostnader.

Regeringen är väl medveten om myndighetens situation och följer noggrant konsekvenserna som uppstått med anledningen av att all flygtrafik i princip har upphört. Regeringen har redan beslutat om ett antal insatser för att möta utmaningarna inom flygbranschen men utesluter inte ytterligare åtgärder.

Stockholm den 29 april 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.