Löften om bemanning i äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2015/16:1133 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-21
Överlämnad
2016-04-22
Anmäld
2016-04-26
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I samband med vårpropositionen 2015 utlovade regeringen en utökad bemanning i äldreomsorgen med minst 4 500 undersköterskor. De sju miljarder kronor vi nu satsar kommer leda till 4 500 nya undersköterskejobb i landet. Detta löfte uttalade regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér bland annat den 23 april 2015 i Hudiksvalls Tidning.

Detta löfte korrigerades sedan i partiledardebatten i riksdagen den 10 juni av statsminister Stefan Löfven: Vi har en välfärd som ropar efter mer utbildad personal, operationsköer som växer. Därför investerar vi i fler sjuksköterskor och undersköterskor, över 4 000 fler i äldreomsorgen och 20 000 extratjänster, och en välfärd där yrkesetik – inte vinst – står i centrum.

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag (S2015/4099/FST) att fördela 995 miljoner kronor under andra halvåret 2015, bland annat enligt principen att medlen bör användas för vårdbiträden, dietister, undersköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det betyder att regeringen har godkänt att satsningen får omfatta även annan personal än utlovade undersköterskor i äldreomsorgen.

Redan när regeringen aviserade sin budgetsatsning stod det klart att den inte var fullt ut finansierad. Den bestod till övervägande del, fem sjundedelar, av omdisponerade medel inom äldreomsorgen, det vill säga från tidigare aviserade satsningar såsom måltidslyft, kompetenslyft och demenslyft, som nu drogs tillbaka, trots att de var efterlängtade. Det står att läsa i vårpropositionen 2015 på s. 143. Med andra ord sparar regeringen och ansvarigt statsråd Regnér på äldre, för att kunna omfördela satsningar som inte blir av.

Vi moderater delar uppfattningen att bemanningen behöver stärkas i äldreomsorgen och vården. Detta ska emellertid ske i en realistisk utbyggnadstakt som är fullt ut finansierad efter principen krona för krona. Att börja låna till vår gemensamma välfärd är oansvarigt. Det är regeringens och riksdagens ansvar att prioritera med begränsade resurser.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag till ansvarigt statsråd Åsa Regnér ställa följande fråga:

 

Vilka nya konkreta åtgärder avser statsrådet Regnér att vidta för att säkerställa att löften om utlovade 4 000 undersköterskor i äldreomsorgen åtföljs av nya resurser, så att satsningen finansieras fullt ut utan att använda lånade pengar eller resurser som tas exempelvis från demenslyft och måltidslyft för äldre?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1133 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/02970/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1133 av Cecilia Widgren (M) Löften om bemanning i äldreomsorgen

Cecilia Widgren har frågat mig vilka nya konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att löften om utlovade 4 000 undersköterskor i äldreomsorgen åtföljs av nya resurser, så att satsningen finansieras fullt ut utan att använda lånade pengar eller resurser som tas exempelvis från demenslyft och måltidslyft för äldre.

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att öka bemanningen med målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre samt förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet. Äldre personer i behov av vård och omsorg ska kunna lita på att vården och omsorgen är av god kvalitet och att det finns tillräckligt med personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra den. Många av de centrala faktorer som påverkar kvaliteten och effektiviteten inom äldreomsorgen är relaterade till bemanningen och tillgången till personal. Regeringens satsning består därför i att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

En ökad bemanning inom äldreomsorgen kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den äldre, men också ge större möjligheter för personalen att bidra till en gemensam utveckling av verksamheten. På så sätt kan satsningen bidra till att skapa trygghet och öka kvaliteten för de äldre. Att öka bemanningen kan också förväntas bidra till en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Regeringen har även meddelat att den i höst kommer föreslå att kommuner och landsting från 2017 permanent tillförs 10 miljarder kr per år. Tillskottet möjliggör för kommunerna att anställa fler i välfärdens verksamheter. Regeringen skapar genom att föreslå detta permanenta resurstillskott långsiktiga planeringsförutsättningar för kommunerna och landstingen. De extra 10 miljarderna ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer.

De välfärdsmiljarder som nu presenteras är ett av de största tillskotten till kommunerna sedan det generella statsbidraget infördes vid mitten av 1990-talet. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar regeringens och Vänsterpartiets ökade tillskott till kommuner och landsting en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden.

Stockholm den 4 maj 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.