Legitimation för kuratorer i sjukvården

Skriftlig fråga 2014/15:349 av Veronica Palm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-03-25
Överlämnad
2015-03-26
Anmäld
2015-03-27
Svarsdatum
2015-04-01
Sista svarsdatum
2015-04-01
Besvarad
2015-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Vikten av att socionomer i sjukvården är legitimerade har de senaste åren framhållits av fackförbundet SSR och flera andra aktörer. Socialstyrelsen har också tittat på frågan. Deras sammanfattande bedömning (från våren 2014) är att det finns behov av att införa legitimation för kuratorer, utifrån de fyra kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och nivå samt internationella förhållanden.

Socialstyrelsen anser att det främsta skälet för att införa en legitimation är patientsäkerhetsaspekter. Kuratorn har ett direkt patientansvar och ger stöd och behandling. Kuratorns arbete är väsentligt för att säkra att sociala faktorer som kan ha avgörande betydelse för diagnos och behandling samt patientens hela situation belyses. Kuratorns insatser bidrar till att sociala problem inte riskerar att bli medikaliserade. Den sociala utredningen är viktig i sig, är en betydelsefull del i många diagnoser och utgör ofta underlag för remisser eller intyg. Kuratorn kan även självständigt skriva remisser, intyg eller utlåtanden. Vid legitimering prövas den blivande kuratorns lämplighet redan vid ansökan om legitimation. Sedan har samhället möjlighet att besluta om prövotid och i sista hand återkalla legitimationen.

Socialstyrelsens bedömning är att införandet av legitimation bidrar till att ge det sociala och psykosociala arbetet i hälso- och sjukvården större tyngd. Därmed säkras att patientens hela situation belyses och behandlas. Det är även viktigt för patientsäkerheten att verksamheten håller samma kvalitet oavsett drifts- och finansieringsform. Det finns risk att detta inte är fallet i dag, då kuratorer inom privat finansierad hälso- och sjukvård inte omfattas av journalföringsplikt enligt patientdatalagen eftersom de inte har legitimation.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta med anledning av Socialstyrelsens rapport?

Svar på skriftlig fråga 2014/15:349 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd

Dnr S2015/2240/FS

Dnr S2015/2253/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:349 av Veronica Palm (S) om legitimation för kuratorerer i sjukvården och fråga 2014/15:350 av Barbro Westerholm (FP) om legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården

Veronica Palm och Barbro Westerholm har frågat mig om vilka initiativ jag avser att vidta med anledning av Socialstyrelsens rapport om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården och i så fall när en sådan legitimation kan införas.

Precis som Veronica Palm påpekar i sin fråga framförde Socialstyrelsen i rapporten att det ur ett patientsäkerhetsperspektiv finns skäl att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. För att en utbildning ska kunna leda till legitimation krävs bl.a. att utbildningen är kvalificerad och att den leder till ett yrke. Socialstyrelsen föreslog därför införande av en legitimationsgrundande utbildning om 30 högskolepoäng. Enligt Socialstyrelsens förslag ska utbildningen bestå av kurser på avancerad nivå i högskolan.

Frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården bereds inom regeringskansliet. En sådan utbildning måste vara väl anpassad till verksamheten inom hälso- och sjukvården samt överensstämma med EU-rättsliga regler. Beredningsarbetet sker i nära dialog mellan bl.a.- Social- och Utbildningsdepartementen.

Stockholm den 31 mars 2015

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.